Behandeling

Leestijd:

Als het onderzoek is afgerond, bespreken wij de uitkomsten in een multidisciplinair team. Daarna volgt een gesprek met u en uw familie of kennis. We vertellen dan wat er aan de hand is en welke behandeling kan helpen. We sturen ook een brief naar uw huisarts of specialist. Daarin schrijven we over de uitslag en de behandeling.

Het is niet mogelijk om dementie te genezen, ook niet met (alternatieve) dementiemedicijnen. Geriant kan iemand met (beginnende) dementie wel helpen en begeleiden. Geriant maakt daarom een behandelplan voor u.

Behandelplan

Samen met de casemanager bepaalt u wat in het plan komt te staan. U krijgt een kopie. Het is de bedoeling dat u en de medewerkers van Geriant zich houden aan dit plan. In het behandelplan staat wat de beste hulp voor u is. In het plan staat ook welke activiteiten geschikt zijn. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat u genoeg beweegt (bijvoorbeeld wandelt) en dingen blijft doen. Dit kan dementie een beetje remmen. Gesprekken met familieleden helpen soms om opname in een verpleeghuis uit te stellen. Uw casemanager is de centrale figuur waar u met al uw vragen terecht kunt. U maakt met hem of haar afspraken over hoe vaak u contact heeft met elkaar. Meedoen aan gespreksgroepen of dagactiviteiten kan ook helpen. Sommige behandelingen zorgen dat u zich weer beter voelt en dat uw vaste verzorger - mantelzorger - minder snel overbelast raakt. Soms schrijft Geriant in het behandelplan dat medicijnen goed zijn. Medicijnen kunnen dementie iets afremmen en u een beter gevoel geven.

Evaluatie

U bespreekt het behandelplan ieder jaar met de casemanager. Dit is de evaluatie. Samen kijkt u of de behandeling die in het plan staat nog steeds helpt. De casemanager vraagt dan ook wat u het komende jaar graag wilt.En wat u en uw naaste nodig hebben. Soms krijgt u weer een geheugentest of komt de specialist ouderengeneeskunde langs. Wij vragen of u tevreden bent over de hulp en of u goed contact heeft met uw casemanager. Als het nodig is, veranderen we het behandelplan. Dit overleggen we eerst met u. De casemanager bespreekt de evaluatie met de specialist ouderengeneeskunde. Uw huisarts krijgt een brief met de resultaten van de evaluatie. Soms krijgt uw specialist in het ziekenhuis deze brief ook.

Tijdens het contact met u meten we regelmatig ook het effect van de hulp door de afname van een korte vragenlijst.

Werkwijze

Misschien hebt u net gehoord dat u of uw naaste de ziekte dementie heeft. Er komt dan veel op u af. Nieuwe woorden en begrippen, namen van behandelingen, verschillende hulpverleners en allerlei regelingen. Wij kunnen ons voorstellen dat dit niet gemakkelijk is. Daarom leggen we graag uit wat u allemaal kunt verwachten. Kijk daarvoor op de pagina met wat Geriant u aan behandeling en ondersteuning kan bieden (op alfabetische volgorde) met een uitleg. Zo krijgt u veel informatie over dementie, behandelingen en andere zaken rond deze ziekte.

Wie doet wat

Geriant heeft in een zogenaamd professioneel statuut beschreven hoe de zorg aan cliënten is georganiseerd, hoe die in praktijk verloopt, welke hulpverleners daarvoor worden ingezet, wie er verantwoordelijk is en hoe er wordt samengewerkt. We beschrijven daarin wat u als cliënt of vertegenwoordiger van Geriant mag verwachten. Het statuut wordt opgesteld in samenspraak met de cliëntenraad en ook met enige regelmaat met hen geëvalueerd. Het professioneel statuut is opgesteld aan de hand van de eisen die de overheid daaraan stelt.

Ingevuld format Kwaliteitsstatuut zoals gedeponeerd bij het Zorginstituut Nederland
Professioneel statuut


Andere zorgaanbieders

Dementie is een ziekte met grote gevolgen: de problemen zijn ernstig en bestrijken vele levensgebieden, het verloop is progressief, niet alleen de cliënt maar ook diens omgeving wordt met de gevolgen geconfronteerd. Geen enkele instelling heeft op alle terreinen en op alle momenten de hulp in huis die mensen met dementie nodig hebben. Geriant werkt daarom samen met de vele instellingen en instanties die betrokken zijn bij hulpverlening aan mensen met dementie.

Geriant werkt samen

Geriant heeft door de jaren heen nauwe samenwerkingscontacten opgebouwd om aan deze trajectzorg vorm te kunnen geven met huisartsen, thuiszorgorganisaties, verzorgingshuizen, verpleeghuizen, de geestelijke gezondheidszorg en de algemene ziekenhuizen binnen en buiten de regio, maar ook met landelijk en regionale cliëntenorganisaties, overheden en met financiers van zorg. Geriant werkt ook regelmatig mee aan wetenschappelijk onderzoek. Zie bijvoorbeeld een overzicht van onze samenwerkingsrelaties.

Wachttijden

Geriant hanteert geen wachtlijst. Als uw huisarts of specialist u naar Geriant verwijst, neemt er binnen drie werkdagen een medewerker contact met u op voor het maken van een eerste afspraak. Wel is er soms een wachttijd omdat een hulpverlener eerst een afspraak voor u moet inplannen in zijn of haar agenda.

Veelgestelde vragen


Hoe bepaalt Geriant welke hulp er nodig is voor de persoon met dementie en diens naasten?

Als bij de ziektediagnostiek is vastgesteld dat er sprake is van de ziekte dementie, richt de hulpverlening zich op het inventariseren van de gevolgen van de ziekte - dat is de zorgdiagnostiek - en het bieden van begeleiding.

Wat gebeurt er bij de zorgdiagnostiek:

De casemanager bespreekt met de persoon met dementie en naastbetrokkenen wat de gevolgen zijn van de ziekte voor het dagelijks leven. Daarbij komt een breed scala aan onderwerpen aan bod:

  • Hoe ervaren de cliënt en naastbetrokkenen de ziekte?
  • Veranderingen in gedrag en persoonlijkheid;
  • Ernst van de ziekte;
  • Zelfstandig beslissingen nemen;
  • Sociale contacten;
  • Lichamelijke en huishoudelijke verzorging;
  • Financiën;
  • Hoe ervaren naastbetrokkenen gevoelens van belasting?
  • Autorijden.

De casemanager maakt een verslag van het gesprek en omschrijft de problemen die zowel de persoon met dementie als de naastbetrokkenen ervaren.
Deze problemen vormen de basis voor het behandelplan.In het behandelplan beschrijft de casemanager de problemen, het doel van de behandeling en begeleiding. Daarnaast beschrijft hij of zij hoe de doelen bereikt kunnen worden. De casemanager schakelt bij het halen van die doelen de persoon met dementie, de naastbetrokkenen en andere hulpverleners in. Daarbij kunt u denken aan de thuiszorg, dagbehandeling en vrijwilligers. Ook kan de casemanager andere hulpverleners van Geriant inschakelen. De casemanager legt het behandelplan voor aan het multidisciplinair overleg van Geriant. De casemanager bespreekt het behandelplan met de persoon met dementie en naastbetrokkenen. Als zij akkoord zijn, vragen we hen om het behandelplan voor akkoord te ondertekenen. U krijgt een kopie van het behandelplan van uw casemanager.


Wat is een casemanager?

De casemanager is uw persoonlijk begeleider bij Geriant. Het is uw contactpersoon tijdens het hele ziekteproces. De casemanager is verpleegkundige met specialisatie dementie. Hij of zij weet veel van dementie en begrijpt wat de ziekte voor u en uw naasten betekent. Deze persoon denkt mee over uw problemen en de oplossingen. De casemanager let goed op hoe het met u en uw naaste gaat. Is er hulp van een andere instelling nodig? Dan wordt dit voor u geregeld. U krijgt meteen een vaste casemanager en specialist ouderengeneeskunde bij Geriant die u het hele traject zullen begeleiden van intake tot het moment van uitschrijving.

Wat kost de hulp van Geriant?

De kosten voor de hulp van Geriant worden vergoed uit de basispolis van de Zorgverzekering en soms via de Wet Langdurige Zorg (WLZ) als u of uw naaste met dementie in het verzorgingshuis woont.
Voor de hulpverlening van Geriant hoeft u daarom zelf niet te betalen als u een zorgverzekering hebt afgesloten. Het kan wel zijn dat u de kosten van uw eigen risico moet betalen als u die nog niet voor andere zorg heeft betaald. Voor 2019 is het eigen risico tenminste €385,--. Soms is uw eigen risico hoger als u dat met uw zorgverzekeraar heeft afgesproken.
Bent u niet verzekerd of heeft u een zorgverzekering waarmee Geriant geen afspraken heeft, bijvoorbeeld een buitenlandse verzekeraar? Dan berekent Geriant de tarieven die de Nederlandse Zorgautoriteit hanteert.
Lees meer op de pagina over de kosten van de hulp door Geriant. Die pagina vindt u op deze website via 'Hulp bij dementie'/Kosten. Ook is er een pagina met algemene informatie over kosten van de zorg in Nederland.


Over Geriant

Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de familieleden of andere naasten. Wij begeleiden het gehele proces. Van diagnose tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis.

Lees meer