Geriant kliniek van A tot Z

Leestijd:

De Geriant kliniek is een afdeling waar mensen met dementie tijdelijk opgenomen kunnen worden voor onderzoek en behandeling. Opname in de Geriant kliniek brengt veel vragen met zich mee, zowel vragen over wat er aan de hand is als meer praktische vragen over de werkwijze in de Geriant kliniek en de huisregels. We hebben de belangrijkste onderwerpen van A tot Z voor u op een rijtje gezet.

Gedurende de opname van uw partner of familielid is de klinisch casemanager de persoon met wie u veel te maken krijgt. Zij kan informatie geven over hoe het met uw familielid gaat en welke vervolgstappen genomen gaan worden.

In de Geriant kliniek gaan we op een respectvolle wijze met elkaar om. Het spreekt voor zich dat lichame­lijke en verbale agressie en ongewenste intimitei­ten daarin geen plaats hebben.

Het is niet toegestaan om voorwerpen in uw bezit te hebben die een gevaar voor u of voor de goede gang van zaken op de afdeling kunnen opleveren.

Het in bezit hebben van, het handelen in en het gebruiken van drugs is niet toegestaan.

Voor vragen over de informatie op deze pagina kunt u contact leggen met uw klinisch casemanager.

Activiteiten

De activiteitentherapie vervult een belangrijke rol in de Geriant-kliniek. Activiteiten zijn onderdeel van het dagprogramma met als doel structuur, verbeteren van de lichamelijke conditie, afleiding, gezelligheid en een zinvolle dagbesteding. De activiteitentherapeuten observeren onder andere het geheugen, het gedrag en de beweging. De activiteiten vinden elk dagdeel plaats in een groep of individueel.

Activiteiten die onder andere geboden worden zijn; krant lezen, gesprek, kook- en bakactiviteiten, een spelletje spelen, geheugentraining, bewegen, muziek en zang, handwerken, groenactiviteiten zoals bloemschikken, samen DVD of TV kijken.De bevindingen van de activiteitentherapeuten worden besproken in de cliëntenbespreking.

Alcohol

Alcoholgebruik door cliënten en contactpersonen is niet toegestaan in de kliniek.

Arts

De arts van de Geriant-kliniek is vijf doordeweekse dagen aanwezig. Als u een gesprek met de arts wilt, kunt u via het secretariaat een afspraak maken. Bij afwezigheid neemt een collega-arts waar, ook tijdens avonden en weekeinden. Er is een ouderenpsychiater bij het multidisciplinair overleg betrokken.

Behandelplan

Voor iedere cliënt stellen wij bij opname een behandelplan op waarin we vastleggen waarvoor en hoe de cliënt wordt behandeld en benaderd. De arts of psycholoog bespreekt dit behandelplan met de cliënt en/of familie en vraagt het behandelplan te tekenen voor akkoord of gezien. In de cliëntenbespreking bespreken de betrokken medewerkers de resultaten van het behandelplan en stellen het zo nodig bij. De klinisch casemanager bespreekt alle wijzigingen in het behandelplan met de eerste contactpersoon. Het kan voorkomen dat er in het behandelplan afspraken staan waarin wordt afgeweken van de huisregels zoals in deze folder staan beschreven.

Bereikbaarheid

De Geriant-kliniek is 24 uur per dag bereikbaar onder telefoonnummer 072 527 22 65.

Bewegingsvrijheid
Als iemand meer beweegt, verbetert het denkvermogen waardoor bijvoorbeeld activiteiten beter worden uitgevoerd. Daarom proberen we onze cliënten zich zo vrij mogelijk te laten bewegen. Ook organiseren we dagelijks bewegingsactiviteiten en stimuleren we cliënten zoveel mogelijk de dagelijkse dingen zelf te doen (zelfzorg, helpen bij huishoudelijke klusjes, samen koken enz.). Soms doen wij hiervoor ook een beroep op de naasten van onze cliënten en vrijwilligers.

Bezoek

Wij waarderen het zeer dat u op bezoek komt bij uw familielid in de Geriant-kliniek. De bezoektijden zijn in de middag en de avond, omdat cliënten in de ochtend een vast programma volgen met onderzoek en behandeling. We hanteren bezoektijden om ook periodes van relatieve rust op de afdeling te hebben, dat komt de cliënten ten goede. Daarom kunnen er ook maximaal 2 personen per keer bij een cliënt op bezoek komen.

De bezoektijden zijn:

op weekdagen en in het weekeinde van 15.30 uur tot 17.00 uur en van 19.00 uur tot 20.30 uur. Als u op bezoek komt, kunt u ’s middags gebruik maken van de activiteitenruimte. Daar staat koffie en thee voor u klaar. Ook kunt u met uw familielid samen op de eigen slaapkamer gaan zitten.’s Avonds zijn er voor de cliënten activiteiten in de activiteitenruimte, dus is het prettig als u in de woonkeuken gaat zitten wanneer u op bezoek bent. Tenslotte kunt u uw familielid ook mee naar buiten nemen voor een wandeling.

Wij hebben liever geen bezoek tijdens de avondmaaltijd, die plaatsvindt vanaf 17.30 uur. Wilt u toch op een andere tijd op bezoek komen, overleg dit dan even met de klinisch casemanager. In verband met hygiëne en rust voor de cliënten, hebben wij liever geen huisdieren op de afdeling.

Casemanager van de ambulante teams Geriant

Veel cliënten, die opgenomen zijn in de Geriant-kliniek, waren voor opname al in zorg bij een van de ambulante teams van Geriant. De casemanager was daarbij uw vaste aanspreekpunt. De casemanager is degene die vanuit het team Geriant cliënten en hun familie thuis begeleidt.

In de Geriant-kliniek heeft u te maken met de klinisch casemanager als centrale persoon. Vanuit de Geriant-kliniek onderhoudt de klinisch casemanager nauw contact met de casemanagers van de ambulante teams van Geriant, bijvoorbeeld om na ontslag de zorg goed over te dragen. Meestal raakt de ambulante casemanager tijdens de opname van de cliënt wat meer op de achtergrond en neemt de klinisch casemanager de taken van de casemanager over.

Cliëntenbespreking
Wekelijks vindt, op dinsdagmiddag, in de Geriant-kliniek een cliëntenbespreking plaats waarin het behandelplan van de cliënt wordt besproken en zo nodig bijgesteld. Aan dit overleg nemen de klinisch casemanagers, arts, ouderenpsychiater, manager van de kliniek, psycholoog, activiteitentherapeut en verzorgenden deel. U wordt door de klinisch casemanager geïnformeerd over afspraken in dit behandelplan.

Consulenten

De arts van de Geriant-kliniek kan bij ingewikkelde problematiek een neuroloog, geriater of ouderenpsychiater inschakelen.

Dagprogramma en dagstructuur
Sommige cliënten hebben baat bij een vaste structuur op de dag waarbij op vaste momenten activiteiten en rust worden aangeboden. Soms zetten we dit op papier voor onszelf of voor de cliënt. Dit heet bij ons een dagprogramma. Het dagprogramma wordt besproken in de cliëntenbespreking.

Duofiets
De Geriant-kliniek beschikt over een duofiets waarop met een cliënt samen gefietst kan worden. Onze medewerkers en vrijwilligers zullen uw familielid uitnodigen voor een fietstochtje indien mogelijk.

Eigen bijdrage
Er is geen eigen bijdrage voor de hulp van Geriant verschuldigd. De opname is verzekerd in het basispakket van uw ziektekostenpolis. Wel kan, als u geen ander ziektekosten hebt gemaakt, de opname ten laste van uw eigen risico op uw ziektekostenpolis komen.

Entree / Ingang
Geriant is gevestigd bij verpleeghuis Zuyder Waert, maar is daar geen onderdeel van en heeft een eigen entree. De ingang van Geriant is te herkennen aan de zuil met het logo van Geriant en is herkenbaar aan de zwart-wit-gestreepte bestrating. De hoofdingang is tijdens kantooruren open. Wanneer u door de hoofdingang van Geriant binnenkomt, gaat u met de trap of lift naar boven. U komt boven direct langs de receptie. Tijdens kantooruren zit hier onze receptioniste, waar u zich meldt. Wanneer u buiten kantooruren de Geriant-kliniek bezoekt, belt u beneden bij de ingang aan. Een verzorgende opent op afstand de deur voor u. Eenmaal boven kunt u direct doorlopen naar de Geriant-kliniek.

De deur tussen het kantorengedeelte (team Geriant) en de Geriant-kliniek is vanaf de Geriant-kliniekkant alleen te openen met een code. Deze code krijgt u de eerste keer dat u in de Geriant-kliniek komt. Als u weer naar huis gaat kan het gebeuren dat een cliënt mee naar de deur loopt. Waarschuwt u dan een verzorgende. Zij zal de zorg voor deze cliënt op zich nemen.

Ergotherapeut

Voor adviezen op het gebied van zelfzorg van cliënten, hulpmiddelen en rolstoelen kan een ergotherapeut gevraagd worden voor advies. De verwijzing voor de ergotherapeut wordt besproken in het cliëntenoverleg.

Familiegesprekken

Tijdens de periode dat de cliënt in Geriant-kliniek verblijft, worden het verloop van de opname, de observaties en de behandeling met de familie gesproken. U wordt tenminste eenmaal tijdens de opname uitgenodigd voor een gesprek met de arts of psycholoog en de klinisch casemanager. Verder kunt u altijd bij de klinisch casemanager, arts of psycholoog terecht voor tussentijdse informatie en vragen.

Familieavonden
Om de twee weken is er op de dinsdagavond van 19.30 uur tot 21.00 uur een familieavond. U ontvangt hiervoor een uitnodiging. Tijdens de familieavond kunnen mantelzorgers ervaringen delen en bespreken we verschillende onderwerpen. Bij de familieavond is de GZ psycholoog aanwezig en een klinisch casemanager of manager van de Geriant kliniek.

Gevaarlijke voorwerpen
Het is niet toegestaan voorwerpen mee te nemen die een gevaar kunnen opleveren voor de veiligheid van medecliënten en medewerkers, zoals aanstekers, (zak-)messen enz.

Non fixatiebeleid
In het recente verleden werden in zorginstellingen in Nederland patiënten beperkt in hun bewegingsvrijheid. Dat noemden we ‘fixeren’.
We kiezen er in de Geriant-kliniek bewust voor cliënten niet te fixeren. De nadelen beoordelen we groter dan de voordelen. Onrustbanden, verpleegdekens, spanlakens, en op de vloer gefixeerde stoelen worden nooit gebruikt. Ook onvrijwillige zorg in de vorm van stoelgordels, vaste tafelbladen, en volledige bedhekken wordt nooit ingezet.

Kwetsbare ouderen kunnen vaker vallen dan gezonde, mobiele mensen. Zij zijn ‘valgevaarlijker’. Wij fixeren ook geen cliënten die valgevaarlijk zijn. Fixatie leidt tot lichamelijke achteruitgang, onrust, ongemak en complicaties, zoals letsel door vallen en soms zelfs overlijden. Om valgevaar te beperken worden cliënten zoveel mogelijk gestimuleerd om voldoende te bewegen. Daarnaast nemen wij maatregelen om valletsel te voorkomen (ochtendgym en yoga, fysiotherapie, loophulpmiddelen enz.)

Mochten wij onverhoopt in een zeer uitzonderlijke situatie voor een cliënt geen goede oplossing vinden, dan schakelen wij na overleg met de contactpersoon deskundigen in.

Fysiotherapie

Aan de Geriant-kliniek is een fysiotherapeut verbonden. Wanneer het nodig is, kan fysiotherapeutische hulp en behandeling in de Geriant-kliniek worden geboden. Deze aanvragen worden besproken in de cliëntenbespreking.

Geestelijke verzorging

Indien er behoefte bestaat aan een gesprek met een geestelijk verzorger, heeft het de voorkeur om de eigen geestelijk verzorger vanuit thuis te vragen op bezoek te komen in de Geriant-kliniek. Deze is bekend en vertrouwd.

Geldzaken

Opname in de Geriant-kliniek wordt gefinancierd vanuit het basispakket van de ziektekostenverzekeraar. Een aantal persoonlijke kosten wordt niet gefinancierd vanuit de verzekering. Denk hierbij aan de kosten voor de kapper, de pedicure, het merken van de kleding, (eventueel) gebruik van een telefoon, (eventueel) de was en mogelijke taxikosten.

Voor het betalen van deze persoonlijke kosten wordt bij opname een rekening geopend op naam van de cliënt. Het is de bedoeling dat u hierop een bedrag van €150,- stort.

Het IBAN rekeningnummer is: ING rekening NL39INGB0660106337 t.n.v. Stichting Geriant, Heerhugowaard, onder vermelding van de naam van de cliënt en “verblijf Geriant-kliniek”.

Na ontslag uit de Geriant-kliniek wordt een afrekening door de financiële administratie gemaakt en krijgt u een specificatie van de gemaakte kosten. Wanneer er geld over is, wordt het overgebleven bedrag vanzelfsprekend teruggestort.

Gesloten deur

De Geriant-kliniek heeft een 'gesloten deur'. Dat wil zeggen dat de deuren naar buiten op slot zijn en alleen geopend kunnen worden met een sleutel of cijfercode. In verband met het risico op verdwalen kunnen cliënten alleen naar buiten onder begeleiding. De Geriant-kliniek heeft twee dakterrassen. Bij mooi weer staat de deur open. Bij 'minder' weer wordt de deur naar het terras op verzoek geopend.

Huisdieren
In de Geriant-kliniek zijn huisdieren vooral vanuit het oogpunt van hygiëne niet toegestaan.

Hulpmiddelen

Als uw partner/familielid gebruik maakt van hulpmiddelen zoals een rolstoel, een rollator of wandelstok, neemt u deze zelf mee naar de Geriant-kliniek. Uw familielid is aan deze hulpmiddelen gewend. We raden u aan de hulpmiddelen van te voren te merken met de naam van de cliënt.

In de Geriant-kliniek is ook een beperkt aantal rolstoelen en rollators aanwezig voor cliënten die zelf geen hulpmiddel hebben.

ID kaart
Het is wettelijk verplicht om een geldig identiteitsbewijs te hebben, ook voor een cliënt die opgenomen wordt in de Geriant-kliniek. Ook als de cliënt rolstoelafhankelijk is en weinig meer buiten komt. Bij opname in een ziekenhuis is ook een geldig identiteitsbewijs nodig. Wij vragen u dit voor opname te regelen.

Informatie

In de Geriant-kliniek is veel informatie aanwezig over allerlei zaken die te maken hebben met dementie. Bij opname van de cliënt ontvangt u een map met informatiemateriaal.Leg uw andere vragen om informatie voor aan uw klinisch casemanager.

Informatie uitwisseling
Voor een goede behandeling wil Geriant graag inzage in en uitwisseling van uw dossiergegevens. Dat doen we zorgvuldig en met respect voor uw privacy.

Het gaat om uitwisseling met de huisarts, apotheek, specialist in het ziekenhuis of het CIZ. Ook met de thuiszorg, de dagbehandeling, het verzorgings- of verpleeghuis wisselen wij gegevens uit om goede zorg te kunnen leveren. Al deze instanties en personen zijn uit hoofde van hun beroep tot geheimhouding verplicht. Voor inzage in of opvragen van uw gegevens bij andere instanties hebben we uitdrukkelijk uw toestemming nodig. Die vragen we u middels het formulier “formulier voor toestemming tot inzage en uitwisseling van dossiergegevens”. Bij opname vragen we u om dit formulier in te vullen.

Heeft u bezwaar tegen deze manier van werken, geeft u ons dat dan aan.Geriant heeft een privacyreglement voor cliënten met daarin de wettelijke regelingen. Wij leveren u deze informatie graag.

Kapper

In de Geriant-kliniek komt regelmatig een kapster. Een bezoek aan de kapster brengt kosten met zich mee. Deze worden ten laste gebracht van de cliëntenrekening

Klachten

Klachten en kritiek worden door ons gezien als een waardevolle bijdrage voor een betere hulpverlening. Bespreek daarom eventuele klachten of kritiekpunten met de klinisch casemanager, de behandelend arts of de leidinggevende van de Geriant-kliniek. Bent u niet tevreden met de reactie dan kunt u een beroep doen op de formele klachtenprocedure. U kunt dan een klacht indienen bij de (externe) klachtencommissie. In de Geriant-kliniek is informatiemateriaal over de klachtenprocedure aanwezig. U ontvangt de klachtenregeling voor clienten tijdens het opnamegesprek.

Kleding

Wat is er nodig aan kleding?
Wij raden u aan het volgende aan kleding mee te nemen:12 sets ondergoed, 6 sets goed wasbare bovenkleding, kamerjas, paar schoenen en pantoffels, 8 sets nachtkleding, 6 paar sokken/kousen/panty's.

We verzoeken u geen kwetsbare kleding, zoals kleding van wol of zijde, mee te nemen. Dit in verband met het risico op beschadiging tijdens het wassen.

Merken van de kleding
Alle kleding wordt gemerkt (ook als u zelf het wassen van de kleding verzorgt), dit om te voorkomen dat kleding zoekt raakt. Het merken gebeurt in de Geriant-kliniek. De kleding kan hiertoe op het moment van opname aan het personeel van de afdeling worden afgegeven. Indien gedurende de opname nieuwe/andere kleding wordt gebracht, wordt u verzocht om deze kleding eerst af te geven aan de verzorgende, om te laten merken. Het is raadzaam te noteren welke kledingstukken zijn ingeleverd.

Voor het merken worden kosten in rekening gebracht, namelijk eenmalig €30. De kosten worden ten laste gebracht van de cliëntenrekening.

Wassen van kleding
U kunt kiezen of de kleding door de familie wordt gewassen of via de Geriant-kliniek. Wanneer u ervoor kiest de kleding via de Geriant-kliniek te laten wassen, worden de kosten in rekening gebracht. Het laten wassen van de kleding kost €3 per dag. De kosten komen ten laste van de cliëntenrekening. In deze prijs zit niet het wasgoed inbegrepen dat moet worden gestoomd. De kosten hiervan worden apart in rekening gebracht.

Indien u gekozen heeft om de kleding zelf te wassen, zullen wij ernstig vervuilde kleding uitspoelen en in een gesloten plastic zak bij de vuile was leggen.

Zoek raken van kleding
Ofschoon wij zorgvuldig omgaan met de kleding van cliënten, kan het voorkomen dat kledingstukken zoek raken. Dat is heel vervelend. Helaas kan de Geriant-kliniek geen verantwoording nemen voor zoekgeraakte kledingstukken. Wel kunnen wij navraag doen bij de wasserij. Hiervoor hebben we een goede omschrijving nodig van het betreffende kledingstuk.

Het kan zijn dat er na ontslag nog kleding terugkomt van de wasserij. Indien u kleding mist, verzoeken wij u om hierover contact op te nemen met de Geriant-kliniek. Als wij binnen een maand na ontslag niets van u vernomen hebben, zal de kleding algemeen gebruikt worden.

Kledingkast
Iedere cliënt heeft een eigen kledingkast. Deze is in principe open en vrij toegankelijk. Soms is het echter prettiger als de kledingkast wordt afgesloten. Dit wordt dan door de verzorging in overleg met cliënt en of de familie besloten.

Klinisch casemanager
De klinisch casemanager is de vaste contactpersoon voor de familie. Als familie kunt u bij haar met uw vragen terecht. Zij heeft goed zicht op hoe het met uw familielid gaat en welke stappen in het onderzoek genomen gaan worden. Zij coördineert de zorg en voert deze deels zelf uit, regelt afspraken, is bij het familiegesprek aanwezig en stelt samen met de arts de dagelijks zorg vast. Kortom, zij is degene die ervoor zorgt dat alles goed gaat.

Iedere cliënt krijgt een klinisch casemanager toegewezen. In de Geriant-kliniek werken drie klinisch casemanagers.

Kostbaarheden

Wij raden u af om geld of kostbaarheden zoals sieraden op de afdeling te bewaren. De Geriant-kliniek kan niet aansprakelijk gesteld worden voor zoekgeraakte eigendommen. Bij uitzondering kunnen waardevolle spullen in bewaring worden gegeven bij het secretariaat.

Wat u zelf kunt doen om het zoekraken van voorwerpen te voorkomen:

  • Laat kostbare voorwerpen thuis
  • Neem geen geld mee
  • Vraag aan een medewerker of u bij de gevonden voorwerpen kunt kijken
  • Pak een kopie van een foto in plaats van het origineel mee te nemen
  • Pak een label met de naam van de cliënt op de bril
  • Neem fotoboeken na bezoek weer mee naar huis.

Lichamelijk onderzoek

Tijdens de eerste week van de opname worden bij uw familielid standaard een aantal lichamelijke onderzoeken gedaan. Zo wordt uw familielid nagekeken door de arts, maar ook wordt er bloed geprikt, temperatuur en bloeddruk gemeten, urine opgevangen en een hartfilmpje gemaakt. Zo nodig wordt er nog meer lichamelijk onderzoek gedaan.

Logopedie

Wanneer nodig kan vanuit de Geriant-kliniek een logopedist worden geconsulteerd voor problemen op het gebied van taal en communicatie.

Maaltijden

Binnen de Geriant-kliniek worden drie maaltijden gebruikt. Bij alle maaltijden zijn mensen van het zorgteam aanwezig. Het ontbijt is een open inloop, afhankelijk wanneer mensen gewend zijn om op te staan. De middag- en avondmaaltijd wordt gezamenlijk gebruikt.

Het ontbijt is van 8.00 uur tot 10.00 uur.
De middagmaaltijd is van 12.30 uur tot 13.30 uur.
De avondmaaltijd is van 17.30 uur tot 18.30 uur.

Cliënten kunnen voor de warme maaltijd dagelijks kiezen uit twee menu’s. Specifieke wensen m.b.t. het dieet kunnen worden besproken met de voedingsassistente van de afdeling. We proberen zoveel mogelijk aan de wensen van de cliënt tegemoet te komen.

Het is voor bezoek helaas niet mogelijk om mee te eten en bij de maaltijd aanwezig te zijn.

Manager Geriant-kliniek

De leidinggevende van de Geriant-kliniek is in principe vier dagen per week aanwezig. U kunt via het secretariaat een afspraak maken.

Medicijnen

Bij de opname neemtu de medicijnen die thuis gebruikt worden of een actuele medicijnlijst mee. De arts van de Geriant-kliniek bepaalt, aan de hand van de medicatielijst, welke medicatie hij voorschrijft. Uw partner/familielid krijgt gedurende de opname de medicijnen via de apotheek van de Geriant-kliniek. Door de klinisch casemanager of de arts wordt u op de hoogte gehouden van de veranderingen in de medicatie.

De arts schrijft geen homeopathische middelen voor. In overleg met de arts kunnen deze middelen wel worden gebruikt als deze middelen door de familie zelf worden aangeschaft.

Omgang

Tijdens de opname in de Geriant-kliniek proberen wij erachter te komen hoe we het beste kunnen omgaan met uw familielid en zijn ziekte. Hierbij hebben wij ook uw hulp nodig.

Soms worden de omgangsadviezen op papier gezet. Dit heet bij ons een benaderingskaart. De benaderingskaart wordt besproken in de cliëntenbespreking.

Pedicure

Er komt regelmatig een pedicure in de Geriant-kliniek, voor cliënten waarbij de voetverzorging niet door de verzorgenden gedaan kan worden. Als cliënt en familie akkoord gaan neemt de pedicure de voetverzorging over. De kosten daarvan worden ten laste gebracht van de rekening van de cliënt.

Post

Persoonlijke post wordt op de afdeling afgeleverd, de secretaresse zorgt voor verspreiding. De verzorgenden wijzen de cliënten waar zij terecht kunnen met te verzenden post.

Psychiater
De ouderenpsychiater van de Geriant-kliniek is aanwezig bij het multidisciplinair cliëntenoverleg.

Psychofarmaca
Een psychofarmaca behoort tot de categorie van geneesmiddelen die inwerken op het psychisch welbevinden. Deze middelen worden bijvoorbeeld ingezet ter behandeling van psychoses, agressie en opwinding, angsten, depressie, nachtelijke onrust en andere uitingsvormen van psychische problemen. Psychofarmaca kunnen bijwerkingen geven. De Geriant-kliniek zet zich daarom in om cliënten zo weinig mogelijk gedrag beïnvloedende medicatie te geven.

Psycholoog

De psycholoog van de Geriant-kliniek doet onderzoek bij opgenomen cliënten en geeft aan de hand van de resultaten omgangsadviezen. Er is nauw contact tussen de psycholoog, de arts en de klinisch casemanagers. U kunt via het secretariaat een afspraak met de psycholoog maken.

Reanimatie

Voor iedere cliënt die in de Geriant-kliniek wordt opgenomen spreken we een reanimatiebeleid af.

De kans op een succesvolle reanimatie, dat wil zeggen overleven met weinig schadelijke restverschijnselen, is bij de kwetsbare groep cliënten in de Geriant-kliniek zeer gering. Daarom voeren wij een terughoudend beleid. Dat betekent dat wij niet reanimeren tenzij anders wordt afgesproken met cliënt en familie.

Tijdens het opnamegesprek vragen wij wat de grenzen van de behandeling zijn. Daarmee bedoelen we onder andere of cliënt en familie willen dat er wordt gereanimeerd.

De arts heeft het recht om toch te kiezen voor een ‘niet-reanimeren-besluit’, ondanks de wens van de cliënt en familie. Dit zal de arts doen als hij/zij oordeelt dat een reanimatie een niet zinvolle medisch handeling is. Dit bespreekt hij/zij altijd met familie en cliënt.

De afspraak die we in het opnamegesprek maken, leggen we vast in het dossier.

Wanneer er met cliënt of familie wordt afgesproken dat er wel wordt gereanimeerd, krijgt de cliënt een polsbandje om. Zo is altijd duidelijk wat er wel of niet moet gebeuren in geval van een hartstilstand.

Roken

De Geriant-kliniek is een rookvrij gebouw. Roken is, uitsluitend voor cliënten, alleen toegestaan op het balkon. Bezoek en medewerkers mogen in de Geriant-kliniek niet roken, ook niet op het balkon. Wanneer roken mogelijk brandgevaar oplevert, worden rookwaar en vuur in overleg met de client en/of familie in beheer genomen door de verzorgenden. Zij bieden dan, in overleg en volgens afspraak, regelmatig rookwaar aan.

Secretariaat en receptie

Wanneer u via de hoofdingang van Geriant naar de Geriant-kliniek gaat, loopt u eerst langs de receptie van Geriant. Hierachter bevindt zich het secretariaat van de Geriant-kliniek en het ambulante team.

Het secretariaat maakt alle afspraken, verricht alle administratieve handelingen, neemt alle telefoontjes aan, kortom, zij is een belangrijke motor in het geheel.

Heeft u algemene vragen, dus niet over de directe cliëntenzorg, dan kunt u terecht bij één van de secretaresses. Zij zijn in principe alle werkdagen bereikbaar.

Slaap- en rusttijden
Over slaap- en rusttijden maken wij in overleg met de cliënt en familie afspraken. Vanaf 23.00 uur ’s avonds is het de bedoeling dat er rust is op de afdeling.In verband met deelname aan activiteiten kan het nodig zijn om op tijd op te staan. Om die reden worden de meeste cliënten tussen 7.30 uur en 9.00 uur gewekt.Na de middagmaaltijd is er gelegenheid om te rusten van 13.00-14.00 uur.

Slapen (familie)
Als een cliënt ernstig ziek is en wel zó ernstig dat de familie aangeeft ’s nachts in de Geriant-kliniek te willen blijven dan kan dat. Wij hebben daarvoor een opklapbed beschikbaar.

Taxikosten

Soms is taxivervoer nodig voor de cliënt, bijvoorbeeld bij ziekenhuisbezoek of ontslag uit de Geriant-kliniek. De verrekening van deze kosten kan verschillen. Wanneer de cliënt een rolstoeltaxi nodig heeft en hiervoor een machtiging is aangevraagd, wordt de rit vergoed door de verzekering.

Ritten met een reguliere taxi worden over het algemeen niet vergoed, tenzij u bijvoorbeeld een heel uitgebreid verzekeringspakket heeft.

Wanneer de cliënt zelf de kosten voor de taxirit moet betalen, worden deze ten laste gebracht van de cliëntenrekening.

Telefoneren

Cliënten kunnen een telefoon op hun kamer krijgen. Zij hebben dan een eigen telefoonnummer. Voor een eigen telefoon op de kamer wordt een bedrag van €1,- per dag in rekening gebracht. Dit bedrag komt ten laste van de cliëntenrekening. Daarnaast kunnen cliënten beperkt gebruik maken van de telefoon op de afdeling. De verzorgenden kunnen de cliënt hierbij helpen. Verder is het mogelijk om een eigen mobiele telefoon mee te nemen naar de Geriant-kliniek.

Toiletartikelen

Gedurende de opname in de Geriant-kliniek gebruiken cliënten eigen toiletartikelen zoals kam, zeep, tandpasta, shampoo, tandenborstel, make-up en scheergerei. Wij geven aan de eerste contactpersoon door wanneer nieuwe toiletartikelen nodig zijn.

Verpleegkundigen en verzorgenden

In de Geriant-kliniek werkt een groot team met verpleegkundigen en verzorgenden. Zij zorgen ervoor dat uw familielid de zorg krijgt die nodig is.

Voedingsassistentes

Alles wat te maken heeft met eten en drinken wordt geregeld door de voedingsassistenten. Heeft u vragen over het eten en drinken dan kunt u bij hen terecht. Zij zijn aanwezig in de woonkeuken tot 14.30 uur (in het weekend tot 13.00 uur).

Vrijwilligers

Bij een deel van het dagprogramma wordt gebruik gemaakt van de inzet van vrijwilligers, zoals bij het wandelen of fietsen met cliënten. Ook kan een vrijwilliger individuele aandacht aan een cliënt schenken als deze niet in staat is deel te nemen aan de groepsactiviteiten.

Wandelen

Dagelijks wandelen we met een groep cliënten omdat beweging en buitenlucht belangrijk is voor iedereen! Het liefst gaan wij naar buiten, maar soms laat het weer dit niet toe. Dan wandelen we in het gebouw.

Ziekenhuisbezoek

Als een cliënt een afspraak heeft in het ziekenhuis voor een bepaald onderzoek, is de vraag of u als familielid hierbij begeleiding kan bieden.

Bij bezoek aan het ziekenhuis moet de patiënt zich kunnen identificeren. Neem bij bezoek aan het ziekenhuis dus een geldig paspoort, rijbewijs of een ID-kaarten de verzekeringsgegevens mee.

Vanuit de Geriant-kliniek krijgt u de verwijsbrief mee voor het onderzoek.
Over Geriant

Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de familieleden of andere naasten. Wij begeleiden het gehele proces. Van diagnose tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis.

Lees meer