Kosten

Leestijd:

Het is voor de hulp van Geriant nodig, dat u een verwijzing hebt van uw huisarts of medisch specialist. Daarnaast is het goed te weten dat de hulp door Geriant wordt vergoed uit de basispolis van uw zorgverzekering en soms - als u in een verzorgingshuis woont of thuis woont maar al een WLZ-indicatie heeft - uit de Wet Langdurige Zorg. Lees op deze pagina de informatie over aanmelden bij Geriant en de kosten van de hulpverlening.

Aanmelden

Het is voor de hulp van Geriant nodig, dat u een verwijzing hebt van uw huisarts of van de medisch specialist.

Kosten

De kosten voor de hulp van Geriant worden vergoed uit de basispolis van de Zorgverzekering en soms via de Wet Langdurige Zorg (WLZ) als u of uw naaste met dementie in het verzorgingshuis woont of als u (nog) thuis woont maar al een WLZ-indicatie heeft. Geriant maakt jaarlijks afspraken met de zorgverzekeraars als het gaat om de vergoeding uit de Zorgverzekeringswet, en met het Zorgkantoor als het gaat over de WLZ. Voor 2022 heeft Geriant afspraken gemaakt met alle zorgverzekeraars in Nederland. De afspraken met verzekeraars kunnen zowel wat het tarief als wat betreft de inhoud verschillen.

Tarieven

De afgesproken tarieven voor vergoeding uit de basispolis van de zorgverzekering kennen als basis de landelijke NZa-tarieven: zie hiervoor de links hieronder (NZa = Nederlandse Zorgautoriteit). De afspraken met de verschillende verzekeraars kunnen hier enigszins van afwijken c.q. lager liggen. Voor de hulpverlening van Geriant uit de basis-polis van de zorgverzekering hoeft u zelf niet te betalen als u een zorgverzekering hebt afgesloten. Het kan wel zijn dat u de kosten van uw eigen risico moet betalen als u die nog niet voor andere zorg heeft betaald. Voor 2024 is het eigen risico tenminste €385,--.

Woont u in een verzorgingshuis met een WLZ-indicatie of hebt u terwijl u (nog) thuis woont al een WLZ-indicatie? Dan wordt de hulp vergoed vanuit de WLZ. Echter, dan is de eigen bijdrage en vermogenstoets van de WLZ van toepassing. Hoe hoog deze is, hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. Op de website van het CAK kunt u hier meer informatie over vinden en een berekening voor uw persoonlijke omstandigheden uitvoeren.

Tenslotte kunt u een PersoonsGebonden Budget (PGB) hebben. Dat komt bij dementie weinig voor, maar u kunt daar zelf voor kiezen als dat past bij uw situatie. Als dat het geval is, meld dat dan bij uw hulpverlener van Geriant. Verrekening van de kosten en een mogelijke eigen bijdrage moeten dan aan uw persoonlijke situatie worden aangepast.

Afspraken met zorgverzekeraars

Geriant ontvangt voor de hulpverlening geld van zorgverzekeraars. Daarvoor maakt Geriant ieder jaar afspraken met die zorgverzekeraars. Die stellen allerlei kwaliteitseisen aan Geriant. Zo willen verzekeraars graag dat een zorgaanbieder een kwaliteitskeurmerk heeft, de boekhouding op orde is en bijvoorbeeld een klachtenregeling voor cliënten heeft. Zo zorgt uw zorgverzekeraar er samen met Geriant voor dat de hulpverlening van goede kwaliteit is en de kosten daarvan zo laag mogelijk worden gehouden.

Voor 2024 heeft Geriant contracten afgesloten met VGZ, Zilveren Kruis, CZ, Menzis, ONVZ, Zorg en Zekerheid, ENO, SZVK, a.s.r. en CaresQ.

Nadere toelichting

De hulp van Geriant wordt vanuit een team door meerdere hulpverleners gegeven: de casemanager is daarvan het vaakst in beeld. Maar daarnaast zijn er ook artsen (specialist ouderengeneeskunde), psychiaters en psychologen actief.

Al deze hulpverleners worden door een paar verzekeraars vergoed vanuit de basispolis als 'hulp vanuit de GGZ'. U vindt dat dan terug op uw specificaties als ’specialistische GGZ’, dan wel ‘basis-GGZ’. Het verschil zit in de intensiteit van de geboden hulp.

Bij een groot deel van de zorgverzekeraars een splitsing gemaakt tussen het werk van de specialist ouderengeneeskunde, psychiater en psycholoog enerzijds en dat wordt daarbij als ‘hulp vanuit de GGZ’ vergoed op de manier zoals hierboven aangegeven. Anderzijds wordt het werk van de casemanager vergoed onder de noemer ‘wijkverpleging’. U kunt in dat geval dus twee facturen of specificaties tegenkomen voor ons werk: één als ‘GGZ-hulp’ en één als ‘wijkverpleging’

Onder de activiteiten van Geriant vallen zowel directe als indirecte tijdcontacten. Bij directe tijd kunt u denken aan een behandelcontact of een telefonisch overleg met de casemanager van Geriant. Indirecte tijdcontacten die cliëntgebonden zijn, hebben betrekking op de coördinatie van zorg. Dit is bijvoorbeeld als de casemanager een CIZ-indicatie voor u aanvraagt, overlegt met de thuiszorg, overlegt met de huisarts of intern overlegt met de specialist ouderengeneeskunde.

Niet verzekerd of verzekerd bij een buitenlandse verzekeraar

Bent u niet verzekerd of heeft u een zorgverzekering waarmee Geriant geen afspraken heeft, bijvoorbeeld een buitenlandse verzekeraar? Dan berekent Geriant de tarieven die de Nederlandse Zorgautoriteit hanteert. U kunt aan uw casemanager meer informatie vragen.


Veelgestelde vragen


Is er informatie over zorgkosten door andere organisaties dan Geriant?

De financiering van zorg is ingewikkeld. Geriant heeft daarom informatie beschikbaar over dit onderwerp als het gaat om de hulp door Geriant. Die informatie vindt u op deze website op de pagina: Hulp bij dementie/Kosten.
Voor hulp door andere instanties kunt u ook informatie vinden op deze website, maar er zijn andere websites beschikbaar zoals die van het CAK.

Wat betekenen al die afkortingen in de zorg?

In de gezondheidszorg worden veel afkortingen gebruikt. Hier vindt u enkele afkortingen en de betekenis. Zoekt u naar de betekenis van een vreemd zorgwoord, kijk dan in de thesaurus zorg en welzijn. Zoekt u informatie over zorg in Nederland, kijk dan bijvoorbeeld op de website met informatie over de Rijksoverheid (voorheen Postbus 51).

AWBZAlgemene Wet Bijzondere Ziektekosten: opgeheven en overgegaanin WMO en WLZ
BOPZWet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen
CAKCentraal AdministratieKantoor (een publieke dienstverlener die voor de overheid regelingen en wetten uitvoert)
CIZCentrum Indicatiestelling Zorg (zie www.ciz.nl)
CBRCentrum Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (zie www.cbr.nl)
GGZGeestelijke GezondheidsZorg
IBSIn Bewaring Stelling
IGJInspectie Gezondheidszorg en Jeugd
MCIMild Cognitive Impairment = milde cognitieve stoornis
NPONeuro Psychologisch Onderzoek
NZaNederlandse Zorgautoriteit
RMRechterlijke Machtiging
PGBPersoonsgebonden Budget (zie de informatie van de Rijksoverheid)
VMVoorlopige Machtiging
VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
WLZWet Langdurige Zorg
WMOWet Maatschappelijke Ondersteuning
WVWijkverpleging

Over Geriant

Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de familieleden of andere naasten. Wij begeleiden het gehele proces. Van diagnose tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis.

Lees meer