Regels en kosten als u zorg van anderen nodig hebt

Hier vindt u informatie over de organisatie van de zorg in Nederland en de eigen bijdrage die hiervoor verschuldigd is.

Hoe is de zorg in Nederland georganiseerd?

De gemeente is verantwoordelijk voor de ondersteuning thuis. Het gaat dan om taken die geen medisch karakter hebben, zoals huishoudelijke hulp, dagbesteding, beschermd wonen, begeleiding en ondersteuning voor mantelzorgers. Daarbij wordt gekeken wat de cliënt en mantelzorgers zelf nog kunnen doen. De wet die dit regelt is de Wmo.
Voor de noodzakelijke zorg aan huis, zoals hulp bij het douchen of het geven van medicijnen, is de wijkverpleegkundige er voor u. Die zorg is een recht in het basispakket van de zorgverzekering.
Als thuis wonen niet meer mogelijk is, wordt wonen in een instelling (bijvoorbeeld verpleeghuis) geregeld vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Al die wijzigingen veroorzaken extra hoofdbrekers. Bij veel familieleden leven veel vragen: Hoe ontwikkelt de dementie zich verder? Wat staat ons nog te wachten? Wat zijn de kosten voor de zorg en begeleiding, die mijn familielid nodig heeft?

Adviezen voor cliënten en mantelzorgers over het omgaan met de veranderingen in de zorg

Houdt er rekening mee dat de veranderingen in de zorg van invloed kunnen zijn op uw financiële situatie. Ook voor de zorgaanbieders zijn deze veranderingen nieuw. Houdt er rekening mee dat zij u niet altijd direct op al uw vragen antwoord kunnen geven. Deel uw vragen met andere hulpverleners, zoals de casemanager dementie.

Voor alle begeleiding en zorg is een indicatie nodig. Uw casemanager kan u helpen bij het aanvragen van de indicatie. Probeer in het indicatiegesprek vrij-uit te vertellen welke problemen er spelen in het dagelijks leven. Als u de problemen bagatelliseert bestaat de kans dat u niet de hulp krijgt, die u juist nodig heeft.

Hoe kan ik de eigen bijdrage voor zorg en begeleiding berekenen?

Voor alle vormen van hulp vanuit de WLZ en WMO wordt op basis van het gezamenlijk verzamelinkomen een eigen bijdrage gevraagd. De hulp van de thuiszorg (lichamelijke verzorging en verpleging) wordt gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet. Voor deze hulp betaalt u geen eigen bijdrage.

De eigen bijdrage voor hulp vanuit de WMO en WLZ wordt berekend door het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Wij adviseren u met klem om u van te voren te informeren over de hoogte van de eigen bijdrage.

Wat doet het CAK (Centraal AdministratieKantoor)?

Het CAK vraagt de gegevens over uw inkomen op bij de Belastingdienst. Met ingang van 2013 wordt ook een deel van het vermogen (Box 3) bij het inkomen meegerekend. De belastingdienst gaat uit van het inkomen van twee jaar geleden. Als uw inkomen gewijzigd is de afgelopen twee jaar (bijvoorbeeld doordat u gestopt bent met werken) kunt u bij het CAK een verzoek indienen om de eigen bijdrage te berekenen over het huidige jaar.

Mantelzorgers en cliënten hebben vaak vragen over de eigen bijdrage voor zorg. Hoe hoog is de eigen bijdrage? Hoe en wanneer wordt deze gefactureerd? Antwoord op de meest gestelde vragen kunt u vinden op de website van het CAK.

Kan ik mijn eigen bijdrage zelf berekenen?

Op de website van het CAK vindt u ook een rekenmodule. In deze rekenmodule vult u uw gezamenlijk verzamelinkomen in en het aantal uur zorg wat u ontvangt of gaat ontvangen. De rekenmodule berekent uw eigen bijdrage. Er zijn twee rekenmodules. De ene is bedoeld voor zorg thuis, de andere voor wonen in een verzorgings- of verpleeghuis.

Is het ingewikkeld om de rekenmodule in te vullen?

Als u gewend bent om zelf belastingaangifte te doen is het niet ingewikkeld om de rekenmodule in te vullen. Vraag anders hulp aan een familielid of naaste, die gewend is om dit toe doen. Hou daarbij uw financiële gegevens van twee jaar geleden bij de hand.

Organisatie

Vragen naar aanleiding van deze informatie kunt u voorleggen aan uw casemanager.