Interne en externe mogelijkheden om een klacht in te dienen

Leestijd:

De hulpverleners en de organisatie van Geriant doen hun best maar soms gaan de dingen niet zoals mensen dat graag willen. Dat kan problemen of bezwaren opleveren.

Als cliënten van Geriant problemen ervaren, dan hopen we dat ze dat in het directe contact met onze hulpverleners aan de orde durven te stellen. Klachten en kritiek worden door ons gezien als een waardevolle bijdrage voor een betere hulpverlening. Bespreek daarom een eventuele klacht met uw hulpverlener. Lukt dat niet, dan is er altijd een contact mogelijk met de behandelverantwoordelijk arts of de leidinggevenden binnen Geriant.

Maar ook kan het zo zijn dat - na overleg en gesprek - een probleem of bezwaar toch aanwezig blijft of een klacht wordt. Dan heeft Geriant een onafhankelijke klachtenfunctionaris in dienst. Deze klachtenfunctionaris kan bijvoorbeeld helpen het gesprek weer op gang te brengen, hij kan bemiddelen of de klacht onderzoeken en de directie om een reactie vragen. De werkwijze van deze klachtenfunctionaris is verplicht gesteld via de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze wet bepaalt bijvoorbeeld ook de maximum termijnen voor klachtenbehandeling.

Geriant heeft in overleg met de cliëntenraad een klachtenregeling gemaakt. U kunt de klachtenfunctionaris bellen via 06-12 02 94 19 of mailen via het contactformulier.

Tenslotte kunt u er ook voor kiezen uw klacht bij een externe instantie kenbaar te maken. Dat zijn:

Stappen

U kunt uw klacht op de volgende manier kenbaar maken:

  1. Bespreek uw klacht met uw hulpverlener;
  2. Lukt dat niet of wilt u dat niet, neem dan contact op met de klachtenfunctionaris van Geriant. Deze zal naar uw verhaal luisteren en u adviseren en bijstaan in de verdere bespreking van uw klacht. De klachtenfunctionaris kan bijvoorbeeld een gesprek organiseren met de leidinggevende, beleidsarts of met de directie van Geriant. Zie het interne klachtenreglement van Geriant. De klachtenfunctionaris van Geriant is Peter Neven, bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur, Titanialaan 15A, 1702 AZ Heerhugowaard, telefoon: 06-12 02 94 19;
  3. U kunt uw klacht ook indienen bij de Geschillencommissie waarbij Geriant is aangesloten. Dit is een door de minister van Volksgezondheid erkende geschillencommissie. Deze Geschillencommissie behandelt klachten en volgt daarbij de regels uit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De Geschillencommissie doet een bindende uitspraak over een klacht waaraan beide partijen zich moeten houden.
    De externe klachtencommissie van GGZ Noord-Holland-Noord behandelt klachten die vallen onder de Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz). Is uw naaste gedwongen opgenomen in de Geriant-kliniek en wilt u daarover een klacht indienen, dan kunt u terecht bij de externe klachtencommissie van GGZ Noord-Holland-Noord. Een gedwongen opname is bijvoorbeeld een opname met een IBS (InBewaringStelling) of met een RM (Rechterlijke Machtiging). Bij een IBS heeft de burgemeester beslist dat de cliënt moet worden opgenomen, bij een RM heeft de rechter daarover een beslissing genomen.
    Onderaan vindt u de contactgegevens. De interne klachtenfunctionaris van Geriant kan u eventueel helpen bij het indienen van een officiële klacht bij de externe klachtencommissie of bij de Geschillencommissie. U kunt dat ook zelf doen.
  4. Wilt u uw klacht liever met een overheidsinstantie bespreken, dan kunt u contact opnemen met het Landelijk Meldpunt Zorg. Dit Meldpunt lost uw klacht niet op, maar biedt een luisterend oor en helpt u de weg te vinden om uw klacht kenbaar te maken en op te lossen. Het kan zijn dat het Landelijk Meldpunt Zorg uw klacht zo ernstig vindt, dat onderzoek nodig is. Als u daar toestemming voor geeft, zal het Landelijk Meldpunt Zorg uw klacht doorgeven aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Op de website van het Landelijk Meldpunt Zorg leest u hoe u in contact kunt komen en hoe het Meldpunt te werk gaat. U kunt ook bellen: 088 - 120 50 20.

Soms spelen er zaken die zo ernstig of onbespreekbaar zijn, dat u er de voorkeur aan geeft direct een klacht in te dienen bij de Geschillencommissie. U kunt dan de interne klachtenprocedure overslaan. U kunt uw klacht zelf indienen, maar de interne klachtenfunctionaris van Geriant kan u daar desgewenst ook bij helpen.

Registreren

Geriant beschouwt klachten als mogelijkheid tot verbetering van de kwaliteit van het aanbod. Daarom vragen wij onze medewerkers uw klacht te melden bij de directie.

Vragen

Voor vragen over de klachtenregeling kunt u contact opnemen met uw casemanager of met het bedrijfsbureau van Geriant (072 527 03 90). Wilt u deze informatie nog eens rustig op papier nalezen, dan kunt u de folder over dit onderwerp downloaden.

Contact met de interne klachtenfunctionaris

U kunt contact opnemen met de interne klachtenfunctionaris van Geriant op de volgende manier:

Peter Neven,
bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.
Titanialaan 15A1702 AZ Heerhugowaard
Telefoon: 06-12 02 94 19

U kunt een afspraak maken met de interne klachtenfunctionaris. Hij kan dan bijvoorbeeld bij u langs komen, of een afspraak maken op één van de Geriantlocaties bij u in de buurt.

Als u een klacht indient als cliënt of namens een cliënt die is opgenomen in de Geriant-kliniek met een IBS of RM

De in het klachtenreglement van de externe klachtencommissie voor cliënten zijn de dikgedrukte teksten van toepassing op cliënten die zijn opgenomen in de Geriant-kliniek en een klacht willen indienen over de toepassing van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ). Dat is als iemand onvrijwillig is opgenomen met bijvoorbeeld een Inbewaringstelling (IBS) of Rechterlijke Machtiging (RM). Heeft u een andere klacht en wilt u die bij een externe commissie inbrengen, dan kunt u daarvoor de hierboven beschreven stappen 1 en 2 zetten of contact opnemen met de Geschillencommissie.

Informatiefolder over de externe klachtencommissie bij dwang in de zorg

Klachtenreglement externe klachtencommissie GGZ Noord-Holland-Noord voor cliënten (alleen de vet gedrukte teksten zijn van toepassing)

Klachtenformulier externe klachtencommissie GGZ Noord-Holland-Noord voor cliënten
Over Geriant

Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de familieleden of andere naasten. Wij begeleiden het gehele proces. Van diagnose tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis.

Lees meer