Wetten in de gezondheidszorg

Leestijd:

De overheid heeft een aantal wetten gemaakt gericht op de gezondheidszorg.

Het gaat bijvoorbeeld om:

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
De wet regelt het volgende:

 • Een snelle aanpak van klachten
  Mensen kunnen gratis terecht bij de klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder. Uit de praktijk blijkt dat een goed gesprek tussen de cliënt en de zorgverlener het beste werkt. De klachtenfunctionaris kan zo’n gesprek eerder op gang brengen. Lost een gesprek het probleem niet op? Dan kan de cliënt een rechtszaak aanspannen. Maar de wet biedt ook een laagdrempelig alternatief: de onafhankelijke geschilleninstantie. Die doet een uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden. De geschilleninstantie kan ook een schadevergoeding toekennen.
  De klachtenregeling van Geriant is ingericht volgens de regels van de Wkkgz. Zie de informatie daarover op deze website.
 • Zorgmedewerkers kunnen veilig incidenten melden
  Zorgaanbieders hebben een interne werkwijze die regelt dat medewerkers veilig onzorgvuldigheden en incidenten in de zorgverlening kunnen melden. Doel is dat collega´s bevindingen met elkaar bespreken, ervan leren en zo samen de zorg verbeteren. Geriant heeft daarvoor de MICO (Melding Incidenten Cliëntenzorg en Organisatie). De MICO is ingericht volgens de principes ‘Veilig Incidenten Melden’.
 • Sterke positie cliënt
  Zo heeft de cliënt recht op goede informatie over iets dat niet goed is gegaan in de verleende zorg. Bijvoorbeeld een gemaakte fout tijdens een operatie. De zorgaanbieder moet zo’n fout met de cliënt bespreken en dit in het cliëntendossier opnemen. Ook heeft de cliënt recht op informatie over de kwaliteit van de zorgverlening wanneer de cliënt daarom vraagt.
 • Meldplicht zorgaanbieders
  Zorgaanbieders moeten alle vormen van geweld in de zorgrelatie melden aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Net als ontslag van een zorgverlener wegens ernstig disfunctioneren.

Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG)

De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) moet de kwaliteit bevorderen van de zorg die beroepsbeoefenaren leveren. De wet is ook bedoeld om cliënten te beschermen tegen ondeskundig of onzorgvuldig handelen van individuele zorgverleners.

Apothekers, artsen, fysiotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, tandartsen, verloskundigen en verpleegkundigen zijn verplicht zich te registreren in het BIG-register. Alleen zorgverleners die in het register staan, mogen een beschermde titel voeren zoals die in de wet staat genoemd. De Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) houdt toezicht op de opleidingsverplichting die medische beroepsbeoefenaren hebben om hun vakkennis op peil te houden. Daarnaast controleert de inspectie de naleving van artikel 40 uit de Wet BIG. Daarin staat onder andere dat een individuele medische beroepsbeoefenaar verantwoorde zorg moet leveren en aan kwaliteitsbewaking moet doen.

Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)

Deze wet bepaalt dat de cliënt of diens vertegenwoordiger het recht heeft om te weten wat er met hem of haar gebeurt. De deskundigen van Geriant zijn verplicht de cliënt en zijn familie daarover te informeren. Zij mogen pas tot behandeling overgaan na toestemming van cliënt of familie.

Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz)

Deze wet regelt de rechtspositie van de cliënt wanneer deze gedwongen moet worden opgenomen. Opname in de Geriant-kliniek valt soms onder deze wet.
In de Wet Bopz staat wanneer iemand tegen zijn wil mag worden opgenomen en behandeld in een psychiatrisch ziekenhuis. De Wet Bopz biedt deze mensen dan bescherming van hun rechten.
Onvrijwillige opname in een psychiatrisch ziekenhuis mag alleen als alle drie de volgende punten aan de orde zijn:

 • Als iemand een gevaar vormt voor zichzelf of voor anderen.
 • Als dit gevaar niet op een andere, minder ingrijpende manier weggenomen kan worden.
 • Als iemand zichzelf niet uit eigen beweging laat opnemen.

Een psychische stoornis betekent daarbij:

 • een psychiatrische aandoeningen
 • dementie
 • een verstandelijke beperking

Zie voor meer informatie de website dwang in de zorg.
De Geriant-kliniek heeft een folder met informatie over dwang in de zorg.

Op 1 januari 2020 wordt de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) vervangen door twee nieuwe wetten, namelijk de Wet Zorg en Dwang (Wzd) en de Wet verplichte ggz. De Wet Zorg en Dwang is er voor mensen met dementie, de Wet verplichte ggz is er voor mensen met een psychische aandoening. Geriant volgt de Wzd omdat deze wet is ontworpen voor het toepassen van onvrijwillige zorg bij mensen met dementie. De rechtspositie van de cliënt bij toepassing van onvrijwillige zorg en onvrijwillige opname wordt versterkt in de Wet zorg en dwang. Met als motto “nee, tenzij” en indien toch, dan weer zo snel mogelijk afbouwen.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Geriant heeft een privacyreglement. Daarin staat bijvoorbeeld hoe het bewaren en verstrekken van onze cliëntendossiers is geregeld en wat uw rechten zijn op het gebied van privcy. Het privacyreglement beantwoordt aan de regels van de AVG.

Over Geriant

Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de familieleden of andere naasten. Wij begeleiden het gehele proces. Van diagnose tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis.

Lees meer