Maatwerk

Leestijd:

Geriant helpt gemeenten met kennis van zaken op weg naar een dementievriendelijke samenleving.

Waarom

Gemeenten hebben in de WMO een brede verantwoordelijkheid voor de deelname van alle burgers aan onze samenleving. En zij tonen daarin ambitie! Zo ook voor mensen met dementie en hun naasten. In omvang - nu en in de toekomst - geen klein probleem. Een ‘dementievriendelijke gemeente’ past bij die ambities en de zorgtaken van gemeenten. Geriant is diep geworteld in alle gemeenten, geeft daarin al hulp aan heel veel mensen met dementie en hun naasten, en heeft daarin al jarenlange ervaring met scholing aan professionals, vrijwilligers en mantelzorgers. Die ervaring en dat aanbod is voor gemeenten beschikbaar.

Doel

Dementie uit de taboesfeer halen en zorgen voor de voorzieningen die hiervoor nodig zijn met medewerkers en vrijwilligers die hiervoor toegerust zijn. Inwoners met dementie een plek geven in de eigen gemeente waardoor zij zich erkend, herkend en ondersteund voelen. Zij kunnen daardoor in hun eigen omgeving blijven, op een wijze waarop zij dat zelf wensen. Door gebruik te maken van onze expertise en aanbod kunnen gemeenten zich stapsgewijs ontwikkelen naar een ‘dementievriendelijk gemeente’. De gemeente is zichtbaar en voelbaar beter toegerust op het feit dat het aantal mensen met dementie toeneemt, in combinatie met het feit dat mensen langer zelfstandig willen (en moeten) blijven wonen.

Maatschappelijke taak

Alzheimer Nederland fomuleerde kernachtig een tiental tips voor gemeenten om hen te ondersteunen bij hun maatschappelijke taak. Adviezen waardoor mensen met dementie langer thuis kunnen wonen. Lees ze allemaal in de Focusbrief 2018.

Beeldvorming
Voor mensen met dementie en hun naasten ligt isolement op de loer. Vaak is er schaamte over wat zich afspeelt en hebben ze moeite om met hun problemen voor de dag te komen.Mensen met dementie zoeken dan ook vaak zelf geen hulp. Ook hun familie en andere naasten vinden dat vaak moeilijk. Maar op het moment dat iemand zelf denkt dat dementie aan de orde is of als iemand in de omgeving dat vermoedt, ontstaat er behoefte aan informatie. Dan zoekt men antwoord op vragen over zowel praktische als emotionele problemen. Op dat moment is er behoefte aan ondersteuning.

Participatie
Meedoen aan de maatschappij is voor iedereen belangrijk, ook voor mensen met dementie en hun familieleden. Net als voor iedereen is het voor hen ook belangrijk het gevoel te hebben dat ze gewaardeerd worden, dat ze zich nuttig kunnen maken en dat ze hun leven kunnen leiden zoals ze gewend waren. Dat het leven zin heeft.

Gemeente als Regisseur
De regie van de zorg voor een individuele persoon met dementie, ligt primair bij die persoon zelf en diens mantelzorgers. Op individueel niveau is vaak ook coördinatie en ondersteuning van een professional nodig. Casemanagers dementie als persoonlijke ondersteuners van mensen met dementie en hun netwerk, worden gewaardeerd. Gemeenten hebben een rol in de noodzakelijke dagelijkse zorg en ondersteuning maar komen ook steeds vaker in de rol van regisseur:

 • Openbaar commitment van de politiek verantwoordelijken.
 • Activeren maatschappelijke organisaties.
 • Afstemming op buurt- en wijkniveau.
 • Ondersteuning van de organisatie van het eigen netwerk.
 • Regie binnen het gemeentelijk apparaat.
 • Initiatief nemen bij ontschotting.
 • Zorg voor goede en vraaggerichte informatievoorziening en voorlichting.

Expertise en aanbod Geriant:

Geriant heeft het volgende pakket ontwikkeld om gemeenten in hun ambities te ondersteunen:

 1. Startconferentie ‘gemeente en dementie’
 2. Gemeentelijke publiekscampagne
 3. Behoefteonderzoek onder mensen met dementie en hun mantelzorgers
 4. Scholing, voor verschillende doelgroepen:
  -WMO-consulenten en/of sociale wijkteams
  -Scholing vrijwilligers (o.a. van welzijnsorganisaties)
  -Scholing mantelzorgers van (nog) niet geïndiceerde mensen met (vermoeden op) dementie
  -Training voor zorgprofessionals en vrijwilligers die omgaan met de mantelzorgers van mensen met dementie
 5. E-learning ‘Dichter bij dementie’: geschikt voor diverse doelgroepen
 6. Voorlichtingsbijeenkomsten over dementie voor lokale stichtingen, verenigingen, organisaties, etc.
 7. Opleiding ‘dementie-ambassadeur’
 8. Leskoffer: voor basisscholen en middelbaar onderwijs, met training voor docenten

Aanvullend aanbod Geriant samen met andere partijen:

8. Voorlezen aan mensen met dementie door vrijwilligers in samenwerking met de bibliotheek
9. Bewegen, samen met sportverenigingen en sportscholen
10. Onvergetelijke Ontmoetingen in buurtcentra
11. Dementalent

Toelichting op het aanbod:

Ad 1. Startconferentie ‘gemeente en dementie
Een dagdeel-programma met lezingen en workshops met relevante partijen uit uw gemeente waardoor er draagvlak wordt gecreëerd. Prijs: op basis van offerte ‘op maat’

Ad 2. Gemeentelijke publiekscampagne
Onder de noemer ‘dementievriendelijke samenleving’ is het noodzakelijk een voorlichting te verzorgen over dementie aan het algemene publiek zodat ook het publiek zich bewust wordt van de gevolgen van dementie. Maar ook betrokkenheid van en voorlichting aan publieke functies zoals politie, brandweer en vervoerders.De voorlichting voorkomt ondragelijke situaties voor iemand met dementie, begrip dwingt respect af.De gemeente speelt hierin een belangrijke rol als kanaal naar het publiek. Geriant verzorgt de voorlichtingen. Prijs nader overeen te komen afhankelijk van het aantal voorlichtingen die verzorgd gaan worden.

Ad 3. Behoefteonderzoek onder mensen met dementie en hun mantelzorgers
Het doel van dit behoefteonderzoek is te achterhalen wat de behoeften van mensen met dementie en hun mantelzorgers zijn op het gebied van voorzieningen die door de gemeente worden aangeboden en gefinancierd. De behoeften worden in kaart gebracht op basis van verschillende onderzoeksthema’s en door middel van kwalitatief onderzoek. Geriant biedt verschillende mogelijkheden. Zo kan een gemeente ervoor kiezen om alleen het instrument aan te schaffen en het onderzoek zelf uit te voeren, maar dit kan Geriant ook doen. De uitkomsten zijn zeer waardevol voor de gemeente, zij kunnen hiermee hun aanbod toetsen en aanpassen. Bekijk alle mogelijkheden

Ad 4. Scholing voor verschillende doelgroepen:

 • Scholing WMO-consulenten en/of sociale wijkteams (prijs: op basis van offerte ‘op maat’). Naast de kennis over dementie worden er tijdens de scholing ook vele praktische handvatten aangereikt. Zo komt het voeren van (keukentafel)gesprekken met iemand met dementie aan bod, maar ook de samenwerking met casemanagers en het inzicht in de gevolgen voor het dagelijks leven bij de mantelzorgers van mensen met dementie. Deze scholing bestaat uit de modules:
 • Wat is dementie?
 • Prognoses dementie
 • In gesprek met iemand met dementie
 • Tips voor het keukentafelgesprek
 • Gedragsveranderingen bij dementie
 • Dementie en mantelzorg
 • Overbelasting bij mantelzorg/respijtzorg
 • Betrekken van sociaal netwerk
 • Dementievriendelijke samenleving
 • Bemoeizorg
 • Migranten en dementie
 • Keuze WLZ of WMO & Zorgverzekeringswet
 • Scholing vrijwilligers (o.a. van welzijnsorganisaties).Vrijwilligers worden steeds belangrijker om mensen met dementie en hun mantelzorgers te laten participeren in de maatschappij. Nu haakt de vrijwilliger vroegtijdig af door de complexiteit van de situatie of bemoeilijkt dit de omgang. Geriant verzorgt voorlichting aan de vrijwilligers over dementie, signalen en handvatten hoe hier mee om te gaan. Prijs: op basis van offerte ‘op maat’
 • Scholing mantelzorgers van (nog) niet geïndiceerde mensen met (vermoeden op) dementie, in samenwerking met mantelzorg-ondersteuningspunten. De scholing richt zich op mensen, die als partner, kind of familielid actief betrokken zijn bij de zorg voor iemand met dementie. De cursisten hebben met elkaar gemeen, dat zij in het dagelijks leven zorgen voor iemand met dementie. Prijs: op basis van offerte ‘op maat’
 • Training voor zorgprofessionals en vrijwilligers die omgaan met de mantelzorgers van mensen met dementie. Voor veel mantelzorgers is het moeilijk om hun inspanningen te begrenzen. Hierdoor bestaat het risico op overbelasting. Zo ook bij mantelzorgers van mensen met dementie. Er ligt veel druk op de naaste familie die veelal de rol van mantelzorger op zich neemt. Mantelzorgers kunnen te maken krijgen met psychische klachten. Hierdoor kunnen zij in een isolement raken. Voor mantelzorgers van mensen met dementie is de belasting extra zwaar, omdat de persoon met dementie verandert en de band met iemand met dementie anders of minder wordt. Veel zorgprofessionals en vrijwilligers hebben vragen over de manier waarop zij mantelzorgers van mensen met dementie goed kunnen ondersteunen begeleiden. Hoe gaan we de zorgprofessionals en vrijwilligers ondersteunen? We willen mantelzorgers door middel van deze training aan de zorgprofessionals en vrijwilligers ondersteuning bieden. (prijs: op basis van offerte ‘op maat’)

Deze training bestaat uit de modules:

 • De overheid en de vergrijzing
 • Wat is mantelzorg? De mantelzorgaanbieder en de mantelzorgvrager
 • Formele en informele zorg
 • In het kort: dementie en de verschillende fases van dementie
 • Mantelzorger van iemand met dementie in de verschillende fases
 • Positieve en negatieve gevoelens van de mantelzorger
 • Verliesverwerking en rouwproces: twee keer afscheid nemen
 • (Signaleren van) overbelasting bij mantelzorg voor iemand met dementie: draagkracht en draaglast

Ad 5. E-learning ‘Dichter bij dementie’
Over dementie is al veel informatie op internet te vinden. Daarom richt de cursus zich niet zozeer op die ‘harde kennis’ over dementie, maar juist op het begrijpen van het gedrag van mensen met dementie. Waarom gedragen zij zich zoals ze dat doen? De cursus reikt stapsgewijs de vijf belangrijke tips en adviezen aan in het omgaan met mensen met dementie. Kijk nu al op www.dichterbijdementie.nl. Prijs: op basis van offerte ‘op maat’

Ad 6. Voorlichtingsbijeenkomst over dementie voor lokale stichtingen, verenigingen, etc.
Vrijwilligers van (sport)verenigingen en stichtingen worden steeds vaker geconfronteerd met de doelgroep mensen met dementie. Geriant verzorgt voorlichting aan de vrijwilligers over dementie, signalen, omgangsvormen en gesprekstechnieken. Prijs: op basis van offerte ‘op maat’

Ad 7. Opleiding dementie-ambassadeur
Opleiden van vrijwilligers van buurtcentra als ambassadeur. De functie van ambassadeur is een functie die wordt ingevuld door een vrijwilliger, die allereerst de voorlichting heeft gekregen zoals benoemd onder ad 4 maar daarnaast een verdiepingscursus volgt bij Geriant. De ambassadeur is in staat vrijwilligers van buurtcentra, verenigingen en stichtingen aan te sturen bij hun taak in de opvang van mensen met dementie. Prijs: op basis van offerte ‘op maat’

Ad 8. Leskoffer voor basisscholen en middelbaar onderwijs, met training voor docenten
Geriant heeft een leskoffer ontwikkeld ten behoeve van de jonge inwoners van de gemeente. Geriant bezoekt basisscholen en middelbaar onderwijs in de gemeente om deze leskoffer in hun huidig onderwijs in te passen. Geriant stelt de leskoffer samen en gaat de docenten trainen zodat zij in staat zijn de informatie over te brengen aan de leerlingen. Prijs: op basis van offerte ‘op maat’

Belangstelling?

Geriant kan in overleg met u bovenstaand aanbod geheel afstemmen op de situatie in uw gemeente. Dit pakket geeft een indruk van de mogelijkheden. Een aanbod op maat waarbij er, samen met de gemeente, onderzoek kan plaatsvinden of en hoe het bestaande aanbod beter kan en of het daarna beter wordt. Voor meer informatie of het maken van een afspraak neemt u contact op met:

accountmanager Geriant Kenniscentrum Dementie
072-5270390 of mail ons!

Over Geriant

Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de familieleden of andere naasten. Wij begeleiden het gehele proces. Van diagnose tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis.

Lees meer