Privacyreglement Dichter bij dementie

Leestijd:

​Deze pagina heeft tot doel u te informeren over hoe Geriant – eigenaar van ‘Dichter bij dementie’ - Titanialaan 15A, 1702 AZ Heerhugowaard, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 37107647 (hierna te noemen: ‘‘Dichter bij dementie’’), omgaat met persoonsgegevens die we via deze website en cursusmodule verkrijgen.

Uw privacy

Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer van groot belang is voor de uitvoering van onze dienstverlenende activiteiten. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij houden ons aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet geeft aan hoe met persoonsgegevens omgegaan moet worden. In dit privacyreglement geven we beknopt aan welke persoonsgegevens we via de website en cursumodule verzamelen en hoe wij deze vervolgens verwerken. Dit document bevat de volgende informatie:

1.Welke persoonsgegevens worden door ons verzameld?

2.Welke bijzondere persoonsgegevens worden door ons verzameld?

3.Met welk doel worden uw persoonsgegevens verwerkt?

4.Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

5.Met wie delen wij uw gegevens?

6.Wat doen we verder nog bij uw bezoek aan onze website (cookies)?

7.Wat doen we niet?

8.Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

9.Wat zijn uw rechten?

10.Vragen

11.Wijzigingen

1. Welke persoonsgegevens verzamelen wij via deze website?

Als u het contactformulier gebruikt, worden de volgende gegevens verzameld:

 • M/V
 • Uw voorletters
 • Achternaam
 • E-mail

Als u deelneemt aan de cursus van ‘Dichter bij dementie’ verzamelen we de volgende gegevens:

 • De door u gekozen gebruikersnaam voor uw account bij ‘Dichter bij dementie’
 • Uw e-mail-adres
 • Uw voornaam
 • Uw achternaam
 • Uw woonplaats en land

Als u zich als deelnemer aan de cursus van ‘Dichter bij dementie’ registreert dan verwerken we de gegevens die nodig zijn om uw account te kunnen beheren. Het gaat daarbij om uw gebruikersnaam, uw e-mail-adres en wachtwoord. Daarnaast maakt u tijdens de cursus opdrachten. Het gaat daarbij uw kennis te testen in het omgaan met iemand met dementie. Wanneer u dit account gebruikt om de cursus ‘Dichter bij dementie’ te volgen, dan zullen de genoemde persoonsgegevens en de antwoorden op de opdrachten worden verwerkt. We vragen u daarmee akkoord te gaan door een vink te plaatsen onderaan dit privacyreglement.

2. Welke bijzondere gegevens worden door ons verzameld?

‘Dichter bij dementie’ vraagt u niet om zogenaamde bijzonder en/of gevoelige gegevens. Dat is bijvoorbeeld informatie over uw gezondheidheid of die van uw naaste met dementie.

3. Met welk doel worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het doel waarvoor u ze hebt verstrekt: om in te kunnen loggen in de cursusmodule van ‘Dichter bij dementie’ zodat u de cursus kunt volgen, opdrachten kunt maken om uw kennis te toetsen en eventueel – als u dat wil – een certificaat van deelname te verkrijgen.

4. Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is om onze diensten te verlenen en om de afgesproken zaken te kunnen uitvoeren. In principe bewaren we uw gegevens nooit langer dan 2 maanden gerekend vanaf de eerste keer dat u inlogde in de cursusmodule van ‘Dichter bij dementie’.

Voor specifieke diensten kunnen afwijkende regels gelden als gevolg van wet- en regelgeving. Daarnaast bewaren we sommige gegevens in geanonimiseerde vorm voor onderzoeksdoeleinden, om onze diensten verder te kunnen verbeteren.

5. Met wie delen we uw gegevens?

Wij delen uw gegevens niet met partijen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Als uw naaste met dementie als cliënt is ingeschreven bij Geriant, delen we uw gegevens met uw directe behandelaren bij Geriant. Dat is uw Geriant-arts, uw casemanager en indien van toepassing uw psycholoog bij Geriant. Verstrekken we uw gegevens voor onderzoeksdoeleinden aan derden, dan zorgen we er voor dat die gegevens zijn geanonimiseerd. Daarnaast maken we voor specifieke diensten gebruik van derde partijen binnen de EER, zoals ICT-serviceproviders, die daarmee uw gegevens verwerken in onze opdracht. Met die partijen sluiten wij verwerkersovereenkomsten waarin minimaal eenzelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid geregeld is als u van ons mag verwachten.

6. Wat doen we verder nog bij uw bezoek aan onze website (cookies)?

Bij het gebruik van onze websites krijgt u cookies op uw computer, tablet of smartphone. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. De analytische cookies die we daarvoor gebruiken zijn zo ingesteld dat ze geen inbreuk maken op uw privacy. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

7. Wat doen we niet?

Wij gebruiken uw gegevens niet om u ook andere informatie toe te zenden dan afgesproken (behalve als dat is aangegeven). Ook gaan we strikt vertrouwelijk om met uw gegevens en deze zullen dan ook niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar worden gemaakt.

8. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Bovendien verplichten wij al onze ICT-serviceproviders die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, eveneens dergelijke passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen.

9. Wat zijn uw rechten?

U hebt het recht om uw gegevens in te zien, een digitale kopie te ontvangen of te (laten) verwijderen. U kunt ook schriftelijk contact met ons opnemen via de contactinformatie onder aan dit privacyreglement, als u:

 • wilt weten of en welke persoonsgegevens wij van u verwerken;
 • uw persoonsgegevens wilt verbeteren;
 • u persoonsgegevens wilt wissen;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens wilt beperken;
 • bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • wilt dat wij uw persoonsgegevens overdragen aan u of een andere organisatie.

Wij mogen nadere informatie van u vragen om uw identiteit te kunnen vaststellen. Wij informeren u binnen bekwame tijd over de door ons genomen maatregelen en in ieder geval binnen één maand nadat wij uw verzoek hebben ontvangen. Die periode kan met nog twee maanden worden verlengd als dat noodzakelijk is, mede in verband met de complexiteit of het aantal van de verzoeken. Wij informeren u over een dergelijke verlenging van de termijn binnen één maand na ontvangst van uw verzoek, waarbij wij de redenen van de verlenging zullen toelichten. U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. Houd er bij wissing van uw persoonsgegevens of de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens wel rekening mee dat de diensten waarvoor de gegevens nodig zijn, daarna niet of niet meer (geheel) kunnen worden geleverd.

10. Vragen

Als u vragen hebt over dit privacyreglement, mail ons dan via info@dichterbijdementie.nl, bel via 072-5270390 en vraag naar onze functionaris gegevensbescherming of naar de manager ICT.

11. Wijzigingen

Onze producten en diensten zijn voortdurend in ontwikkeling. Wij behouden ons daarom het recht voor om dit privacyreglement van tijd tot tijd te veranderen of aan te vullen en plaatsen eventuele gewijzigde versies op onze website. We plaatsen een opvallende melding op onze pagina met de privacyreglement om u te informeren over belangrijke wijzigingen en geven boven aan de melding aan wanneer dit privacyreglement de laatste keer is bijgewerkt. We raden u aan om de nieuwste versie regelmatig door te nemen. Het nieuwe privacyreglement is na plaatsing van kracht. Indien u niet instemt met het aangepaste reglement, moet u uw voorkeuren wijzigen of overwegen onze webpagina's niet langer te gebruiken. Door onze diensten te blijven openen of gebruiken nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden, gaat u akkoord met het gewijzigde privacyreglement.

Contactinformatie

‘Dichter bij dementie’ is een product van Stichting Geriant.

U kunt contact opnemen via info@dichterbijdementie.nl of via telefoonnummer 072-5270390 en vragen naar de functionaris gegevensbescherming van Geriant of naar de manager ICT.

Over Geriant

Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de familieleden of andere naasten. Wij begeleiden het gehele proces. Van diagnose tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis.

Lees meer