Privacy

Leestijd:

Medewerkers van Geriant zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonlijke gegevens. Dit betekent dat ze uw gegevens niet zomaar met anderen mogen delen. Zij overleggen wel met collega's binnen Geriant over de beste behandeling voor u. Uw huisarts (en eventueel specialist) krijgt ieder jaar een bericht over de behandeling. Ook bij zorgtoewijzing is het nodig dat bepaalde instanties toegang krijgen tot uw gegevens. Op deze pagina leest u alles over uw privacy bij Geriant.

Voor wie deze informatie is

Met ‘u’ bedoelen we op deze pagina de persoon die als cliënt is ingeschreven bij Geriant. De informatie is ook bestemd voor wettelijk vertegenwoordigers van mensen in zorg bij Geriant. Meestal zijn dat de partner of andere familieleden.

Privacyreglement

Deze informatie beschrijft niet tot in detail uw privacyrechten. Al uw privacyrechten zijn beschreven in het privacyreglement van Geriant. U kunt het privacyreglement ook opvragen bij de functionaris gegevensbescherming van Geriant via info@geriant.nl of bel via 072-5270390.

De ervaring leert echter dat het hele reglement voor veel mensen niet eenvoudig leesbaar is, daarom hebben we de belangrijkste zaken op deze pagina samengevat.

Informatie over u

U krijgt hulp en ondersteuning van Geriant. Om die hulp te kunnen bieden, houden wij een dossier bij waarin we informatie over u vastleggen. Ook wisselt Geriant informatie over u uit met andere zorgaanbieders en instanties die betrokken zijn bij de zorgverlening. Op deze pagina vindt u informatie over uw privacy-rechten.

Welke informatie

Het gaat om informatie als uw naam, adres, burgerservice­nummer, ziektekostenverzekering, uw diagnose, de medicijnen die u gebruikt en uw gezondheidstoestand. Ook houden we een verslag bij van onze contacten met u en de activiteiten die we gedurende de hulpverlening uitvoeren met daarbij de bijzonderheden over u waarvan het nodig is dat onze hulpverleners die weten voor goede hulpverlening.

Ook legt Geriant informatie vast in uw dossier die afkomstig is van uw huisarts, specialist en/of van andere instanties die bij u betrokken zijn en waarvan het voor de hulpverlening door Geriant nodig is dat wij die kennen.

Tenslotte leggen we contactinformatie vast van uw naasten die optreden als uw wettelijk vertegenwoordiger, mentor, contactpersoon of andere belangrijke betrokkene.

Geriant legt alleen die informatie vast die nodig is voor goede hulpverlening.

Vastlegging

Geriant legt informatie over u vast in het dossier zoals dat is voorgeschreven in een aantal wetten. Die wetten zijn:

 • Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo)
 • Wet zorg en dwang (Wzd)
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Toestemming

De wet schrijft voor dat u Geriant schriftelijk toestemming moet geven voor:

 • Het vastleggen van informatie over u en uw naastbetrokkenen in het dossier van Geriant;
 • Het uitwisselen van informatie - zowel het verstrekken als opvragen - over u met andere instanties;
 • Gebruik van uw informatie voor wetenschappelijk onderzoek.

Daarom zal de hulpverlener van Geriant in één van de eerste gesprekken vragen of u daarvoor het toestemmingsformulier wil ondertekenen.

U mag uw toestemming altijd weer deels of helemaal intrekken. U kunt dat bespreken met uw casemanager, arts of daarover contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming bij Geriant. Haar contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

Uitwisseling

Uw hulpverlener bij Geriant zal meestal een aantal zaken voor u gaan regelen, zoals thuiszorg, dagopvang, medicijnen of een indicatie voor opname in een verpleeghuis. Dat kan alleen als uw Geriant-hulpverlener bepaalde informatie over u aan die andere instantie mag geven. Het gaat daarbij alleen om die informatie die nodig is voor het verkrijgen van hulp van die andere instantie.

Ook is het soms nodig dat Geriant informatie over u van een andere instantie krijgt. Zo is het belangrijk dat de Geriant-arts weet welke medicijnen u gebruikt of welke lab-uitslagen er zijn. Dan vraagt Geriant informatie over u bij andere instanties zoals uw apotheek, specialist of huisarts. Ook hier vragen we weer alleen de informatie die we echt nodig hebben.

Geheimhouding

De medewerkers van Geriant die uw informatie mogen inzien, moeten die informatie geheim houden. Dat zijn bijvoorbeeld hulpverleners die bij de zorgverlening zijn betrokken en administratieve medewerkers die hen daarin bijstaan. Zij hebben daarvoor via hun arbeidscontract met Geriant een geheimhoudingsverklaring ondertekend. In het dagelijks werk wordt er ook op toegezien dat zij daar zorgvuldig in blijven handelen.

Wetenschappelijk onderzoek

Geriant doet regelmatig mee aan wetenschappelijk onderzoek door wetenschappelijke instituten zoals universiteiten. We hopen dat via dat onderzoek nieuwe, betere vormen van behandeling en zorg beschikbaar komen. Daarvoor gebruiken de onderzoekers informatie uit dossiers van Geriant. Geriant mag die informatie alleen aan de onderzoekers geven als die zodanig is bewerkt dat de informatie niet meer op u is terug te voeren, dat wordt geanonimiseerd genoemd. Overigens mag dat ook alleen als u hebt aangegeven dat we uw informatie voor wetenschappelijk onderzoek beschikbaar mogen stellen. U kunt er dus bezwaar tegen maken dat we uw geanonimiseerde informatie voor wetenschappelijk onderzoek gebruiken.

Uw rechten

U of uw wettelijk vertegenwoordiger heeft de volgende rechten:

 • U kunt uw toestemming voor vastlegging en/of uitwisseling van informatie uit uw dossier altijd weer intrekken of gedeeltelijk intrekken.
 • U heeft recht op inzage in uw dossier.
 • U heeft het recht onjuiste informatie in uw dossier te laten corrigeren of wijzigen.
 • U heeft het recht een verklaring te laten toevoegen aan uw dossier.
 • Geriant moet de correcties en wijzigingen in uw dossier doorgeven aan instanties aan wie de informatie is verstrekt en die is gecorrigeerd of gewijzigd.
 • Geriant is verplicht informatie te vernietigen die ten onrechte in uw dossier staat. Dat kan bijvoorbeeld gaan om gegevens van een onjuiste contactpersoon of informatie over u die niet nodig is voor goede hulpverlening door Geriant.
 • U kunt een klacht indienen bij Geriant of bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw gegevens door Geriant of door een organisatie die namens Geriant uw gegevens verwerkt.

Geen toestemming

Geeft u geen toestemming voor vastlegging of uitwisseling van informatie dan is hulpverlening niet goed mogelijk. Geeft u geen toestemming voor het maken van een dossier over u, dan kan Geriant u niet in zorg nemen. Maakt u bezwaar tegen uitwisseling van informatie met andere instanties dan kan dat gevolgen hebben voor goede hulpverlening of voor uw gezondheid. Doet zich dat voor, dan bespreken we dat met u of met uw wettelijk vertegenwoordiger. We vertellen u dan wat de gevolgen kunnen zijn als u geen toestemming geeft voor uitwisseling van informatie. U kunt dan op basis van die informatie overwegen of u uw toestemming inderdaad niet geeft en de mogelijk gevolgen daarvan accepteert. Dat leggen we dan ook weer vast in uw dossier.

Bewaartermijn

We bewaren uw dossier twintig jaar vanaf het moment dat er voor het laatst iets in uw dossier is gewijzigd. Na twintig jaar wordt de informatie vernietigd. Deze bewaartermijn is vastgelegd in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo). In enkele uitzonderlijke gevallen mag uw dossier langer worden bewaard, bijvoorbeeld als uw vorm van dementie erfelijk is en het in het belang van uw kinderen en kleinkinderen is dat ze de informatie daarover later kunnen bekijken en aan hun arts kunnen overhandigen. Ook mogen we het dossier langer bewaren als Geriant in een rechterlijke procedure zou zijn verwikkeld over de hulpverlening aan u.

Bescherming bij automatisering

Voor de hulpverlening aan u maakt Geriant gebruik van een apart daarvoor ontwikkeld digitaal dossier. Geriant slaat uw informatie daarin op. Ook maakt Geriant gebruik van andere geautomatiseerde systemen waarin we delen van informatie over u opslaan. Denk daarbij aan het systeem waarmee we de geboden hulpverlening declareren bij uw zorgverzekeraar.

Daarvoor heeft Geriant overeenkomsten afgesloten met de betreffende automatiseringsbedrijven waarin afspraken zijn gemaakt over bescherming van uw privacy. Zo is uw dossier beveiligd voor inzage door onbevoegde personen en zal informatie over u niet buiten de Europese Unie worden gebracht bijvoorbeeld via opslag in een datacentrum buiten Europa.

Functionaris gegevensbescherming

Geriant heeft een medewerker die verantwoordelijk is voor de bescherming van privacygevoelige informatie, bereikbaar via telefoonnummer 072-5270390 of via info@geriant.nl.

U kunt bij haar informatie vragen, bijvoorbeeld over het indienen van een klacht. U kunt een klacht ook rechtstreeks bij de Autoriteit Persoonsgegevens indienen. Zie daarvoor de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl of via het telefoonnummer is 0900 - 2001 201 (bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur én van 14.00 tot 17.00 uur).

Bezoekadres Autoriteit Persoonsgegevens (Let op: alleen op afspraak!):
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag

Let op: bij bezoek aan de Autoriteit Persoonsgegevens moet u een geldig identiteitsbewijs laten zien.

Postadres Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

De Autoriteit Persoonsgegevens vraagt u vriendelijk in uw correspondentie uw telefoonnummer te vermelden, zodat de Autoriteit Persoonsgegevens in geval van aanvullende vragen of uitgebreidere uitleg snel contact met u kan opnemen.

Geriant

U kunt Geriant bereiken via 072 5270390 of via info@geriant.nl.

Op deze website is een pagina met alle bereikbaarheidsinformatie van Geriant.

Over Geriant

Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de familieleden of andere naasten. Wij begeleiden het gehele proces. Van diagnose tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis.

Lees meer