Algemene Voorwaarden

Leestijd:

In het aanbod van Stichting Geriant zit - naast het bieden van goede dementiezorg - ook scholing en advies voor professionals en vrijwilligers in de zorg, welzijn, onderwijs en gemeenten. Om een goede samenwerking en uitvoering van de scholingsbijeenkomsten, scholingen, cursussen en workshops te waarborgen, werken wij hiervoor met een aantal algemene voorwaarden.

Om een goede samenwerking en goede uitvoering van de scholingsbijeenkomsten, scholingen cursussen en workshops te waarborgen, werken wij met een aantal algemene voorwaarden.

Geriant Kenniscentrum Dementie is onderdeel van Geriant. Stichting Geriant staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Alkmaar, onder nummer 37107647. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

1. Voorwaarden van toepassing
Op alle met Geriant Kenniscentrum Dementie gesloten overeenkomsten zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In de navolgende tekst dient ‘Geriant Kenniscentrum Dementie’ telkens te worden gelezen als ‘Geriant’.

2. Omvang verplichtingen
2.1. Met Geriant gesloten overeenkomsten leiden voor Geriant tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting, waarbij Geriant gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van Geriant kan worden verlangd.

2.2. Voor zover Geriant voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door, de opdrachtgever, respectievelijk een deelnemer, is Geriant uit haar verplichtingen ontslagen bij niet-tijdig verstrekken van die informatie of verlenen van die medewerking.

3. Plaatsing/toelating
Door Geriant aangeboden scholingen (in de ruimste zin van het woord) vinden alleen doorgang bij voldoende aanmeldingen te beoordelen door Geriant. Het minimaal aantal vereiste deelnemers staat vermeld bij de betreffende scholing. Bij meer aanmeldingen dan er geplaatst kunnen worden, volgt plaatsing in de volgorde van moment van aanmelden.

4. Annuleren/ontbinden/opzeggen
4.1. Een aanmelding voor een van onze scholingen, die Geriant heeft ontvangen, kan binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst kosteloos worden geannuleerd. Voor het overige gelden artikel 4.2 tot en met artikel 4.4.

4.2. Bij ontbinding van een overeenkomst met Geriant, zonder dat er sprake is van een aan Geriant toerekenbare tekortkoming (zoals bijvoorbeeld het niet-deelnemen aan een activiteit op die datum waarop men heeft ingeschreven en geplaatst is, hierna te noemen “annulering”) worden de volgende kosten in rekening gebracht:

a. Bij annulering tussen twee maanden en een maand voor aanvang van een scholing 25% van de kosten van de betreffende scholing.

b. Bij annulering tussen een maand en twee weken 50% van de kosten van de betreffende scholing

c. Vanaf twee weken voor aanvang van de scholing geldt bij annulering dat het hele bedrag van de betreffende scholing is verschuldigd.

4.3. In het algemeen geldt voor elke annuleringsregeling dat annulering schriftelijk dient te gebeuren.

4.4. Een geplaatste deelnemer mag zich laten vervangen door een collega, mits deze voldoet aan de gestelde toelatingscriteria.

Maatwerk
4.1.1. Annulering van door Geriant op verzoek van de opdrachtgever ontwikkelde scholingen (al dan niet “in-company”) kan kosteloos tot 14 dagen na ondertekening van de overeenkomst. Daarna worden bij annulering tot één maand voor de aanvang de daadwerkelijk door Geriant gemaakte (en door Geriant te specificeren) kosten in rekening gebracht.

4.1.2. Bij annulering binnen één maand voor de aanvang is het overeengekomen totaalbedrag verschuldigd of de eerste (indien overeengekomen) termijn naast de reeds gemaakte en te specificeren kosten.

5. Betaling
5.1. Betalingen dienen binnen veertien dagen na de factuurdatum verricht te zijn. Bij niet tijdige betaling kan Geriant administratiekosten en een vertragingsrente, gelijk aan de wettelijke daarvoor geldende rente, in rekening brengen.

5.2. Bij het in gebreke blijven van betaling ondanks door Geriant verstuurde herinneringen, zijn de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd die Geriant heeft moeten maken om het verschuldigde bedrag alsnog te innen.

6. Uitspanning
Het is geen der partijen toegestaan tijdens de uitvoering van de overeenkomst alsmede binnen een jaar na beëindiging van de overeenkomst personen die vanuit de andere partij betrokken zijn of betrokken zijn geweest bij de uitvoering van een overeenkomst in dienst te nemen of anderszins werkzaamheden te laten verrichten of hiertoe met deze persoon te onderhandelen, anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

7. Intellectuele eigendom
Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op door Geriant ter uitvoering van de overeenkomst geleverde producten en diensten, is en blijft Geriant houder respectievelijk eigenaar van deze rechten. De opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, handelsnaam- en andere aanduidingen, niet wijzigen of verwijderen.

8. Aansprakelijkheid
Geriant is niet aansprakelijk voor aan haar toe te rekenen indirecte schade.

9. Klachtenregeling
Geriant heeft een klachtenregeling. Deze staat op de website (https://www.geriant.nl/scholing-advies/voorwaarden/klachtenregeling-scholing-en-advies).

10. Persoonsregistratie
Door het aangaan van een overeenkomst met Geriant wordt aan Geriant toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Geriant uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten. Geriant zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren volgende de geldende privacywetgeving.

11. Wijziging van de Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden kunnen door Geriant worden gewijzigd. Bekendmaking vindt plaats door middel van een persoonlijke kennisgeving of een algemene kennisgeving op de website en bij deponering van de algemene voorwaarden bij de Kamer van Koophandel.


Versie 18 januari 2021

Over Geriant

Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de familieleden of andere naasten. Wij begeleiden het gehele proces. Van diagnose tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis.

Lees meer