Cliëntenraad

Leestijd:

Geriant heeft een cliëntenraad, omdat we activiteiten willen ontwikkelen waar cliënten behoefte aan hebben. Daarvoor is het nodig om plannen te bespreken met cliënten en hun familie. Daarnaast bevordert de overheid dat aanbieders van gezondheidszorg een cliëntenraad hebben, zodat de collectieve belangen van de cliënten en hun naasten worden behartigd. De manier waarop de cliëntenraad en de directie met elkaar samenwerken, is geregeld in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Wat is een cliëntenraad?

Cliënten kunnen via de cliëntenraad medezeggenschap uitoefenen bij het totstandkomen van besluiten van Geriant. De directie en de cliëntenraad hebben ééns per twee maanden overleg. In dat overleg komt aan de orde:

 • de plannen van Geriant
 • de gevolgen daarvan voor de cliëntenzorg
 • kwaliteitsverbetering

Adviesrecht

De cliëntenraad kan advies uitbrengen over plannen van Geriant. Ook kan de cliëntenraad het initiatief nemen ongevraagd te adviseren over een onderwerp dat niet is ingebracht door de directie. Daarnaast heeft de cliëntenraad voor een aantal onderwerpen instemmingsrecht.

Behartigen collectieve belangen

Het doel van een cliëntenraad is het behartigen van de collectieve belangen van de cliënten van Geriant. Voor individuele onderwerpen en een eventuele klacht heeft Geriant andere mogelijkheden.

Visie cliëntenraad

Een cliëntenraad kan als stem van zijn achterban, cliënten en mantelzorgers, pas succesvol functioneren als de communicatie tussen raad en achterban optimaal is. Dat klinkt simpel, maar in de praktijk blijkt het lastig te zijn. Het contact tussen cliënten en mantelzorgers en de cliëntenraad is moeilijk te realiseren. De meeste cliënten wonen immers thuis.

De cliëntenraad kan wel pogen goed te communiceren met zijn achterban. Informatie over wat de raad heeft gedaan en waarom. Of wat de raad gaat doen en vanuit welke visie.

Daarvoor heeft de cliëntenraad van Geriant twee documenten geschreven: het jaarverslag 2019 en de visie 2020 – 2023. Van het laatste stuk bestaat een korte en een uitgebreide versie. De genoemde documenten vindt u hieronder.

Indien u over de stukken vragen of opmerkingen hebt, verzoekt de raad u om contact op te nemen. Natuurlijk kunt u ook voor andere vragen bij de cliëntenraad terecht. U kunt daarvoor gebruik maken van het volgende emailadres: cliëntenraad@geriant.nl.

Visie cliëntenraad Geriant

Verkorte versie visie cliëntenraad Geriant

Jaarverslag cliëntenraad 2019

Cliëntenraad en directie hebben een aantal afspraken gemaakt over de toepassing van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. Die afspraken zijn vastgelegd in de medezeggenschapsregeling.

Medezeggenschapsregeling

Cliëntenraad en corona-crisis

De coronavirus-maatregelen worden verlengd. “Hou vol” zegt de premier.
Het is logisch, het is verklaarbaar en het klinkt verstandig. Maar achter deze mededeling schuilt bij velen in ons land ook wel veel verdriet, bij sommigen angst, eenzaamheid. Wanneer je als cliënt, als mantelzorger de dagopvang moet missen, de contacten moet minimaliseren, afstand moet bewaren in tijden dat je dicht bij elkaar wilt zijn, is dat zwaar.

Hoewel de cliëntenraad van Geriant graag iets voor u wil betekenen, beseffen we ook dat wij niet verder komen dan u te zeggen dat wij in gedachten bij u zijn. Dat wij u in deze tijd sterkte wensen. Dat wij u toewensen, dat u samen met uw mantelzorger, de zorgen en onzekerheid die bij u leven kunt blijven delen. Dat wij enorm veel respect hebben voor al die mantelzorgers, zeker voor hen die zeven dagen in de week, vierentwintig uur per dag zorg leveren aan de ander die vierentwintig uur per dag zorg vraagt.

Namens de cliëntenraad van Geriant
Hou vol, we willen dicht bij u zijn,

Peter Hoogenbosch, voorzitter.

Vergadering bijwonen?

Het is mogelijk dat u een vergadering van de cliëntenraad bijwoont. U moet daarvoor cliënt of mantelzorger van een cliënt van Geriant zijn. Daarnaast is het nodig dat u zich van te voren aanmeldt en aangeeft bij welk onderwerp u aanwezig wilt zijn. U kunt daarvoor de agenda van de cliëntenraadsvergadering bekijken. Heel soms is een onderwerp vertrouwelijk en is het niet mogelijk aanwezig te zijn bij de bespreking van dat onderwerp. Als dat het geval is, staat dat er bij op de agenda. Wilt u aanwezig zijn bij een vergadering, dan kunt u zich aanmelden via het bedrijfsbureau van Geriant. Mail naar clientenraad@geriant.nl of bel met (072) 527 03 90 en vraag naar de beleidsmedewerker van het bedrijfsbureau.

Agenda cliëntenraad

Wie zitten in de cliëntenraad?

De cliëntenraad bestaat uit een aantal leden, dit kunnen cliënten en mantelzorgers zijn en bijvoorbeeld vertegenwoordigers van clientenbelangenorganisaties zoals Alzheimer Nederland. Ook kunnen mantelzorgers van ex-cliënten zitting nemen in de cliëntenraad. De cliëntenraad heeft een (onafhankelijk) voorzitter en een secretaris/penningmeester.

De huidige samenstelling van de cliëntenraad bestaat uit:

  • De heer Peter Hoogenbosch, voorzitter
  • De heer Jim Schouman, lid
  • Mevrouw Marda Appelman, lid
  • De heer Robbert Kutterink, lid
  • Mevrouw Gerda Looijesteijn, lid
  • Mevrouw Jeannette Streefland, lid
  • Marjon van Vliet, cliëntenraadsondersteuner

Professionele en begripvolle begeleiding

Geriant heeft speciaal voor de cliëntenraad een professionele ondersteuner in dienst. Dit is iemand die zowel kennis heeft van wat een cliëntenraad moet doen als van de problemen die zich voor kunnen doen bij de ziekte dementie. Op die manier kan deze ondersteuner voor vakkundige en begripvolle begeleiding zorgen.

Voorzitter en secretaris

De cliëntenraad kiest uit haar midden een voorzitter en secretaris. Dit 'dagelijks bestuur' bereidt samen met de directie de cliëntenraadsvergaderingen voor.

Hoe wordt u lid van de cliëntenraad?

Momenteel is de cliëntenraad voltallig en zijn wij niet op zoek naar nieuwe leden. Zodra er een vacature is, zal dit op de website van de clientenraad worden vermeld. Op termijn zullen er wel weer leden aftreden. Heeft u interesse om op termijn zitting te nemen of bent u op zoek naar meer informatie, neem dan contact op met het bedrijfsbureau van Geriant via telefoonnummer: (072) 527 03 90, via de mail: clientenraad@geriant.nl.

Jaardag cliëntenraad

De cliëntenraad organiseert één maal per jaar een jaardag en nodigt daarvoor cliënten en mantelzorgers van Geriant uit. Het is een bijeenkomst die meestal 's middags plaats vindt en waar de cliëntenraad een deskundige uitnodigt om een bepaald onderwerp in relatie tot dementie toe te lichten. Daarnaast kunt u daar persoonlijk kennis maken met de cliëntenraadsleden.

Jaarverslag cliëntenraad


Veelgestelde vragen


Kan ik lid worden van de cliëntenraad?

Cliënten, mantelzorgers en vertegenwoordigers van cliëntenbelangenverenigingen kunnen zich aanmelden om lid te worden van de cliëntenraad van Geriant. U kunt dit bijvoorbeeld kenbaar maken bij uw casemanager. Die brengt u dan in contact met de cliëntenraad.
Andere manieren om in contact te komen met de cliëntenraad zijn:

 • U kunt bellen met het bedrijfsbureau van Geriant: 072 527 03 90. Vraag naar de beleidsmedewerker of de managementassistent van het bedrijfsbureau).
 • U kunt een e-mail sturen naar cliëntenraad@geriant.nl.

Er wordt een afspraak gemaakt voor kennismaking en bijvoorbeeld om een keer ‘op proef’ een cliëntenraadsvergadering bij te wonen. Als dit wederzijds tot een ‘klik’ leidt, zal de cliëntenraad u voordragen als nieuw lid bij de directie van Geriant. De directie benoemt u dan tot cliëntenraadslid. De voorwaarden van het lidmaatschap van de cliëntenraad zijn beschreven in het huishoudelijk reglement van de cliëntenraad.

Hoe kom ik in contact met de cliëntenraad?

Dat kan op verschillende manieren:

 • Vraag uw casemanager om u in contact te brengen met de cliëntenraad;
 • Bel met het bedrijfsbureau van Geriant: 072 527 03 90 en vraag naar de beleidsmedewerker of de managementassistente van het bedrijfsbureau;
 • Mail naar: cliëntenraad@geriant.nl.
Kan ik een keer aanwezig zijn bij een vergadering van de cliëntenraad?

Dat kan in overleg met de voorzitter van de cliëntenraad. U kunt in contact komen met de voorzitter van de cliëntenraad door:

 • Bel met het bedrijfsbureau van Geriant: 072 527 03 90 en vraag naar de beleidsmedewerker of de managementassistente van het bedrijfsbureau;
 • Mail naar: cliëntenraad@geriant.nl.

Over Geriant

Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de familieleden of andere naasten. Wij begeleiden het gehele proces. Van diagnose tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis.

Lees meer