Cliëntenraad

Leestijd:

U bent cliënt van Geriant en mag verwachten dat u de beste zorg en ondersteuning krijgt. In een tijd met vele nieuwe ontwikkelingen in de zorg en de gebieden die de zorg ondersteunen, streeft Geriant er naar om hier een zo goed mogelijke invulling aan te geven. Het is daarom van belang dat Geriant, in samenwerking met u, voortdurend bekijkt hoe daarmee de cliënten en hun naasten het best geholpen zijn. Als cliëntenraad van Geriant zijn wij er voor u om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen.

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad van Geriant heeft de (wettelijke) taak om op te komen voor de belangen van de cliënten en hun naasten. Hetgeen wat de cliënten en hun naasten belangrijk vinden, wordt meegenomen bij alle ontwikkelingen en besluitvorming aangaande de zorgverlening. De cliëntenraad kan advies uitbrengen over de plannen van Geriant. Ook kan de cliëntenraad het initiatief nemen ongevraagd te adviseren over een onderwerp, dat niet is ingebracht door de directie. Daarnaast heeft de cliëntenraad voor een aantal onderwerpen instemmingsrecht.

Onderwerpen waar de cliëntenraad zich mee bezig houdt, zijn onder andere:

 • Plannen van Geriant;
 • Kwaliteit van de geboden zorg;
 • Uitkomsten van het cliënten-tevredenheidsonderzoek;
 • Financiële begroting, de jaarrekening en het meerjarenbeleidsplan van Geriant.

Een overzicht van de actuele onderwerpen waar de cliëntenraad zich mee bezig houdt, kunt u vinden in het visiedocument van de cliëntenraad. Wat de cliëntenraad de afgelopen periode voor u heeft gedaan, kunt u lezen in het jaarverslag.

Om de gemeenschappelijke belangen van cliënten en hun naasten ook daadwerkelijk te kunnen behartigen, heeft de cliëntenraad een aantal (door de wet) geregelde mogelijkheden. Vanzelfsprekend is goed overleg met de directie daarbij van grote waarde. Daarnaast kan de cliëntenraad gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over alle door het bestuur voorgenomen besluiten en is er voor een aantal zwaarwegende bestuursbesluiten instemming van de cliëntenraad nodig. De afspraken tussen de cliëntenraad en het bestuur aangaande medezeggenschap zijn vastgesteld in de medezeggenschapsregeling.

Wat is geen taak van de cliëntenraad?

De cliëntenraad houdt zich niet bezig met klachten, die u heeft over de zorg en/of ondersteuning die u van Geriant ontvangt of heeft ontvangen. U kunt hiervoor gebruik maken van de klachtenregeling van Geriant.

Werkwijze van de cliëntenraad

De cliëntenraad komt maandelijks bijeen, waarbij eens per twee maanden overleg plaatsvindt met de directeur/bestuurder. Daarnaast is er regelmatig overleg met het Dagelijks Bestuur (DB) van de cliëntenraad, bestaande uit de voorzitter, de vicevoorzitter en het bestuur van Geriant. Hierdoor wordt er tijdig ingespeeld op actuele ontwikkelingen, die van belang zijn voor cliënten. Gedetailleerde beschrijving van de werkwijze vindt u in het huishoudelijk reglement.

Vergadering bijwonen?

Het is mogelijk dat u een vergadering van de cliëntenraad bijwoont. U moet daarvoor cliënt of mantelzorger van een cliënt van Geriant zijn. Daarnaast is het nodig dat u zich van te voren aanmeldt en aangeeft bij welk onderwerp u aanwezig wilt zijn. U kunt daarvoor de agenda van de cliëntenraadsvergadering bekijken. Heel soms is een onderwerp vertrouwelijk en is het niet mogelijk aanwezig te zijn bij de bespreking van dat onderwerp. Als dat het geval is, staat dat er bij op de agenda. Wilt u aanwezig zijn bij een vergadering, dan kunt u zich aanmelden via de cliëntenraad ondersteuner. Mail naar clientenraad@geriant.nl of bel naar (072) 527 03 90.

Wie zitten in de cliëntenraad?

De cliëntenraad bestaat uit een aantal leden, dit kunnen cliënten en mantelzorgers zijn en bijvoorbeeld vertegenwoordigers van cliëntenbelangenorganisaties zoals Alzheimer Nederland. Ook kunnen mantelzorgers van ex-cliënten zitting nemen in de cliëntenraad.

De huidige samenstelling van de cliëntenraad bestaat uit:

 • De heer Peter Hoogenbosch, voorzitter
 • Mevrouw Jeannette Streefland, vice-voorzitter
 • De heer Robbert Kutterink, lid
 • Mevrouw Gerda Jonker, lid
 • Mevrouw Annemiek Hink, lid
 • Marjon van Vliet, cliëntenraadsondersteuner

Van links naar rechts op de afbeelding: Annemiek Hink (lid), Marjon van Vliet (cliëntenraadsondersteuner), Robbert Kutterink (lid), Jeannette Streefland (vice-voorzitter), Peter Hoogenbosch (voorzitter) en Gerda Jonker (lid).

Lid worden van de cliëntenraad

Momenteel is de cliëntenraad op zoek naar nieuwe leden. Heeft u interesse om zitting te nemen of bent u op zoek naar meer informatie? Neem dan contact op via telefoonnummer (072) 527 03 90 of mail naar clientenraad@geriant.nl.

Activiteiten cliëntenraad

De cliëntenraad inventariseert regelmatig de wensen en meningen van de cliënten, hun mantelzorgers en cliëntvertegenwoordigers. Dit doet de cliëntenraad door in gesprek te gaan tijdens de jaarlijkse georganiseerde activiteiten. Het ene jaar organiseert de cliëntenraad een traditionele jaardag en het andere jaar, koffieochtenden op diverse locaties binnen de regio. De jaardag is een bijeenkomst die meestal 's middags plaatsvindt en waar de cliëntenraad een deskundige uitnodigt om een bepaald onderwerp in relatie tot dementie toe te lichten. Tijdens de koffieochtenden is er gelegenheid om een kopje koffie te drinken en persoonlijk kennis te maken met de cliëntenraadsleden.

Geriant, koffieochtenden goed voor 205 kopjes koffie

Ik zag het in eerste instantie niet zitten, een koffieochtend, in plaats van de jaardag met een ervaren spreker of een theatergezelschap met het toneelstuk “Dag mama”. Ik zag zijn twijfels in rook opgaan toen na de eerste uitnodiging aan de cliënten in de regio West-Friesland, er zich binnen twee dagen 51 mensen hadden aangemeld. De koffieochtend werd al snel een koffieochtend én koffiemiddag met in totaal 89 aanmeldingen! Er volgden nog drie koffieochtenden, namelijk één in Den Helder, één in Heerhugowaard en één op Texel. In totaal bezochten 205 mantelzorgers/cliënten de koffieochtenden.

De ochtenden waren bedoeld om echt in contact te komen met de mantelzorgers, om in kleine groepjes aan tafel van elkaar te horen wat het betekent om mantelzorger te zijn. Verrassend positief waren de reacties die wij teruggekoppeld kregen op het formulier “Evaluatie Kopje koffie”, maar zeker ook kritisch waar het de organisatie betreft. De aanwezige mantelzorgers hebben het enorm gewaardeerd, dat zij hun verhaal kwijt konden bij collega-mantelzorgers. Veel herkenning maar ook veel adviezen over en weer. Telkens terugkerende onderwerpen in de tafelgesprekken waren, het belang om jouw netwerk te benutten in het verwerken en omgaan met dementie. De verandering van de eigen rol, van echtgenoot naar mantelzorger. De psychische problemen bij het verwerken van die nieuwe rol. Het steeds weer iets te moeten inleveren van dingen die je vroeger wel kon. Voorbeeld het niet meer mogen autorijden! Er is met elkaar gesproken over hoe moeilijk het is om als de relatie verandert jouw “maatje” kwijt te raken. De vraag naar meer informatie over de voorzieningen die er zijn voor mantelzorgers/ cliënten, zoals plekken voor dagopvang, zorghotel, mantelzorgcentrum, en cursusaanbod, zal door de cliëntenraad worden opgepakt.

Ook de leden van de cliëntenraad hebben deze ochtenden als waardevol ervaren. Zij zijn opnieuw heel nadrukkelijk weer eens geconfronteerd met een veelheid aan gevoelens, ervaringen en effecten rondom dementie bij hun cliënten en mantelzorgers. Noem het voor hen ook maar “ een nieuwe bron van inspiratie”.

Kritiek, jawel ook die was er. Dan met name om het geluidsniveau. De mensen konden elkaar soms lastig verstaan omdat de tafels te dicht op elkaar stonden. De geluidsinstallatie liet ons tot twee maal toe in de steek, waardoor het openingswoordje van de voorzitter niet te volgen was. Zeker twee punten waar de cliëntenraad de volgende keer aandacht aan zal besteden.

DANK.

Het belangrijkste is wel dat wij alle deelnemers aan de koffieochtenden bedanken. Zij hebben de koffieochtenden met hun inbreng tot een succes gemaakt.

Peter Hoogenbosch (voorzitter).

Uw inbreng is belangrijk

De cliëntenraad is er voor u, de cliënten, de mantelzorgers en de naasten! Echter, een cliëntenraad kan als stem van zijn achterban pas goed functioneren als de communicatie tussen de cliëntenraad en achterban optimaal is. Dat klinkt simpel, maar in de praktijk blijkt dit lastig te zijn. De meeste cliënten wonen immers thuis. De jaardag geeft ons de mogelijkheid om direct contact te hebben met cliënten, de mantelzorgers en de naasten.

Wij nodigen u van harte uit om, indien u vragen, opmerkingen of voorstellen heeft met betrekking tot de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van Geriant, contact op te nemen met de cliëntenraad via (072) 527 03 90 of mail naar clientenraad@geriant.nl.

Veelgestelde vragen


Kan ik lid worden van de cliëntenraad?

Cliënten, mantelzorgers en vertegenwoordigers van cliëntenbelangenverenigingen kunnen zich aanmelden om lid te worden van de cliëntenraad van Geriant. U kunt dit bijvoorbeeld kenbaar maken bij uw casemanager. Die brengt u dan in contact met de cliëntenraad.
Andere manieren om in contact te komen met de cliëntenraad zijn:

 • U kunt bellen met het bedrijfsbureau van Geriant: 072 527 03 90. Vraag naar de beleidsmedewerker of de managementassistent van het bedrijfsbureau).
 • U kunt een e-mail sturen naar cliëntenraad@geriant.nl.

Er wordt een afspraak gemaakt voor kennismaking en bijvoorbeeld om een keer ‘op proef’ een cliëntenraadsvergadering bij te wonen. Als dit wederzijds tot een ‘klik’ leidt, zal de cliëntenraad u voordragen als nieuw lid bij de directie van Geriant. De directie benoemt u dan tot cliëntenraadslid. De voorwaarden van het lidmaatschap van de cliëntenraad zijn beschreven in het huishoudelijk reglement van de cliëntenraad.

Hoe kom ik in contact met de cliëntenraad?

Dat kan op verschillende manieren:

 • Vraag uw casemanager om u in contact te brengen met de cliëntenraad;
 • Bel met het bedrijfsbureau van Geriant: 072 527 03 90 en vraag naar de beleidsmedewerker of de managementassistente van het bedrijfsbureau;
 • Mail naar: cliëntenraad@geriant.nl.
Kan ik een keer aanwezig zijn bij een vergadering van de cliëntenraad?

Dat kan in overleg met de voorzitter van de cliëntenraad. U kunt in contact komen met de voorzitter van de cliëntenraad door:

 • Bel met het bedrijfsbureau van Geriant: 072 527 03 90 en vraag naar de beleidsmedewerker of de managementassistente van het bedrijfsbureau;
 • Mail naar: cliëntenraad@geriant.nl.

Over Geriant

Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de familieleden of andere naasten. Wij begeleiden het gehele proces. Van diagnose tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis.

Lees meer