Cliëntenraad

Leestijd:

U bent cliënt van Geriant en mag verwachten dat u de beste zorg en ondersteuning krijgt. In een tijd met vele nieuwe ontwikkelingen in de zorg en de gebieden die de zorg ondersteunen, streeft Geriant er naar om hier een zo goed mogelijke invulling aan te geven. Het is daarom van belang dat Geriant, in samenwerking met u, voortdurend bekijkt hoe daarmee de cliënten en hun naasten het best geholpen zijn. Als cliëntenraad van Geriant zijn wij er voor u om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen.

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad van Geriant heeft de (wettelijke) taak om op te komen voor de belangen van de cliënten en hun naasten. Hetgeen wat de cliënten en hun naasten belangrijk vinden, wordt meegenomen bij alle ontwikkelingen en besluitvorming aangaande de zorgverlening. De cliëntenraad kan advies uitbrengen over de plannen van Geriant. Ook kan de cliëntenraad het initiatief nemen ongevraagd te adviseren over een onderwerp, dat niet is ingebracht door de directie. Daarnaast heeft de cliëntenraad voor een aantal onderwerpen instemmingsrecht.

Onderwerpen waar de cliëntenraad zich mee bezig houdt, zijn onder andere:

 • Plannen van Geriant;
 • Kwaliteit van de geboden zorg;
 • Uitkomsten van het cliënten-tevredenheidsonderzoek;
 • Financiële begroting, de jaarrekening en het meerjarenbeleidsplan van Geriant.

Een overzicht van de actuele onderwerpen waar de cliëntenraad zich mee bezig houdt, kunt u vinden in het visiedocument van de cliëntenraad. Wat de cliëntenraad de afgelopen periode voor u heeft gedaan, kunt u lezen in het jaarverslag.

Om de gemeenschappelijke belangen van cliënten en hun naasten ook daadwerkelijk te kunnen behartigen, heeft de cliëntenraad een aantal (door de wet) geregelde mogelijkheden. Vanzelfsprekend is goed overleg met de directie daarbij van grote waarde. Daarnaast kan de cliëntenraad gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over alle door het bestuur voorgenomen besluiten en is er voor een aantal zwaarwegende bestuursbesluiten instemming van de cliëntenraad nodig. De afspraken tussen de cliëntenraad en het bestuur aangaande medezeggenschap zijn vastgesteld in de medezeggenschapsregeling.

Wat is geen taak van de cliëntenraad?

De cliëntenraad houdt zich niet bezig met klachten, die u heeft over de zorg en/of ondersteuning die u van Geriant ontvangt of heeft ontvangen. U kunt hiervoor gebruik maken van de klachtenregeling van Geriant.

Werkwijze van de cliëntenraad

De cliëntenraad komt maandelijks bijeen, waarbij eens per twee maanden overleg plaatsvindt met de directeur/bestuurder. Daarnaast is er regelmatig overleg met het Dagelijks Bestuur (DB) van de cliëntenraad, bestaande uit de voorzitter, de vicevoorzitter en het bestuur van Geriant. Hierdoor wordt er tijdig ingespeeld op actuele ontwikkelingen, die van belang zijn voor cliënten. Gedetailleerde beschrijving van de werkwijze vindt u in het huishoudelijk reglement.

Vergadering bijwonen?

Het is mogelijk dat u een vergadering van de cliëntenraad bijwoont. U moet daarvoor cliënt of mantelzorger van een cliënt van Geriant zijn. Daarnaast is het nodig dat u zich van te voren aanmeldt en aangeeft bij welk onderwerp u aanwezig wilt zijn. U kunt daarvoor de agenda van de cliëntenraadsvergadering bekijken. Heel soms is een onderwerp vertrouwelijk en is het niet mogelijk aanwezig te zijn bij de bespreking van dat onderwerp. Als dat het geval is, staat dat er bij op de agenda. Wilt u aanwezig zijn bij een vergadering, dan kunt u zich aanmelden via de cliëntenraad ondersteuner. Mail naar clientenraad@geriant.nl of bel naar (072) 527 03 90.

Wie zitten in de cliëntenraad?

De cliëntenraad bestaat uit een aantal leden, dit kunnen cliënten en mantelzorgers zijn en bijvoorbeeld vertegenwoordigers van cliëntenbelangenorganisaties zoals Alzheimer Nederland. Ook kunnen mantelzorgers van ex-cliënten zitting nemen in de cliëntenraad.

De huidige samenstelling van de cliëntenraad bestaat uit:

 • De heer Peter Hoogenbosch, voorzitter
 • Mevrouw Jeannette Streefland-du Mee, vice-voorzitter
 • De heer Robbert Kutterink, lid
 • Mevrouw Gerda Jonker, lid
 • Mevrouw Boukje-Barbara Rolsma, lid
 • Mevrouw Marianne van Leeuwen, lid
 • Mevrouw Gerda van der Kolk, lid
 • Marjon van Vliet, cliëntenraadsondersteunerVan links naar rechts op de afbeelding: Gerda van der Kolk (lid), Boukje-Barbara Rolsma (lid), Peter Hoogenbosch (voorzitter), Marianne van Leeuwen (lid), Jeannette Streefland (vice-voorzitter), Robbert Kutterink (lid) en Gerda Jonker (lid).

Momenteel is de cliëntenraad op zoek naar nieuwe leden. Heeft u interesse om zitting te nemen of bent u op zoek naar meer informatie? Neem dan contact op via telefoonnummer (072) 527 03 90 of mail naar clientenraad@geriant.nl.

Bericht voorzitter cliëntenraad - Nieuwjaar 2024

Heeft u dat ook? Dat gevoel dat de dagen, weken, maanden voorbij vliegen. Dat wij altijd bezig zijn. De hele maatschappij lijkt jachtig, gehaast. We hebben bijna geen tijd meer voor elkaar, voor echte contacten met de mensen uit onze eigen omgeving, familie of vrienden. Ieder jaar nemen we het ons voor. Meer aandacht voor elkaar, meer echte belangstelling voor de ander. Voor dit jaar heb ik weer hetzelfde voornemen.

Voor 2024 staat er een nieuw beleidsplan van Geriant voor u klaar. Een plan, waarin de basis wordt gelegd om thuiswonende mensen met dementie en hun naasten ook in de toekomst de best mogelijke zorg en ondersteuning te geven. Met een steeds groeiend aantal cliënten, is het een uitdaging om met een gelijkblijvend aantal medewerkers, u en uw mantelzorgers ook dit jaar weer optimaal te bedienen. Geriant zal daarbij steeds meer ook een beroep gaan doen om de medewerking van andere welzijns- en zorginstellingen. In een tijd dat Geriant niet meer alles alleen kan, is “Samen is beter” een nieuwe kernwaarde geworden, waar de cliëntenraad zich voor 100% achter heeft geschaard. De cliëntenraad zal zich blijven inzetten voor u en de mantelzorgers. Voor 2024 staan de koffieochtenden, die in 2023 zo een succes waren, al op de kalender.

De cliëntenraad wenst u een goed 2024 waarin wij proberen samen met u de tijd te nemen om dit jaar liefdevol, betrokken en met aandacht voor elkaar te beleven. Laten wij er voor elkaar zijn, zeker in moeilijke tijden.

Peter Hoogenbosch, (voorzitter van de cliëntenraad)

Activiteiten cliëntenraad

De cliëntenraad inventariseert regelmatig de wensen en meningen van de cliënten, hun mantelzorgers en cliëntvertegenwoordigers. Dit doet de cliëntenraad door in gesprek te gaan tijdens de jaarlijkse georganiseerde koffieochtenden op diverse locaties binnen de regio. Tijdens de koffieochtenden is er gelegenheid om een kopje koffie te drinken en persoonlijk kennis te maken met de cliëntenraadsleden. Ook zijn er casemanagers aanwezig die een bepaald thema onder de aandacht brengen. In 2023 was het thema samen beslissen.

In 2024 worden er koffieochtenden georganiseerd op:

 • 6 maart in Den Helder
 • 10 april in Hoorn
 • 9 oktober in Alkmaar
 • 23 oktober in Heerhugowaard

Het thema voor dit jaar is veiligheid.

Uw inbreng is belangrijk

De cliëntenraad is er voor u, de cliënten, de mantelzorgers en de naasten! Echter, een cliëntenraad kan als stem van zijn achterban pas goed functioneren als de communicatie tussen de cliëntenraad en achterban optimaal is. Dat klinkt simpel, maar in de praktijk blijkt dit lastig te zijn. De meeste cliënten wonen immers thuis. De koffieochtenden geven ons de mogelijkheid om direct contact te hebben met cliënten, de mantelzorgers en de naasten.

Wij nodigen u van harte uit om, indien u vragen, opmerkingen of voorstellen heeft met betrekking tot de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van Geriant, contact op te nemen met de cliëntenraad via (072) 527 03 90 of mail naar clientenraad@geriant.nl.

Veelgestelde vragen


Kan ik lid worden van de cliëntenraad?

Cliënten, mantelzorgers en vertegenwoordigers van cliëntenbelangenverenigingen kunnen zich aanmelden om lid te worden van de cliëntenraad van Geriant. U kunt dit bijvoorbeeld kenbaar maken bij uw casemanager. Die brengt u dan in contact met de cliëntenraad.
Andere manieren om in contact te komen met de cliëntenraad zijn:

 • U kunt bellen met het bedrijfsbureau van Geriant: 072 527 03 90. Vraag naar de beleidsmedewerker of de managementassistent van het bedrijfsbureau).
 • U kunt een e-mail sturen naar cliëntenraad@geriant.nl.

Er wordt een afspraak gemaakt voor kennismaking en bijvoorbeeld om een keer ‘op proef’ een cliëntenraadsvergadering bij te wonen. Als dit wederzijds tot een ‘klik’ leidt, zal de cliëntenraad u voordragen als nieuw lid bij de directie van Geriant. De directie benoemt u dan tot cliëntenraadslid. De voorwaarden van het lidmaatschap van de cliëntenraad zijn beschreven in het huishoudelijk reglement van de cliëntenraad.

Hoe kom ik in contact met de cliëntenraad?

Dat kan op verschillende manieren:

 • Vraag uw casemanager om u in contact te brengen met de cliëntenraad;
 • Bel met het bedrijfsbureau van Geriant: 072 527 03 90 en vraag naar de beleidsmedewerker of de managementassistente van het bedrijfsbureau;
 • Mail naar: cliëntenraad@geriant.nl.
Kan ik een keer aanwezig zijn bij een vergadering van de cliëntenraad?

Dat kan in overleg met de voorzitter van de cliëntenraad. U kunt in contact komen met de voorzitter van de cliëntenraad door:

 • Bel met het bedrijfsbureau van Geriant: 072 527 03 90 en vraag naar de beleidsmedewerker of de managementassistente van het bedrijfsbureau;
 • Mail naar: cliëntenraad@geriant.nl.

Over Geriant

Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de familieleden of andere naasten. Wij begeleiden het gehele proces. Van diagnose tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis.

Lees meer