Klachtenregeling Scholing & Advies

Leestijd:

Artikel 1 Begrippen

Deelnemer
Ieder die feitelijk deelneemt of heeft deelgenomen aan een cursus, training, opleiding of coachingstraject van Geriant of die zich definitief hiervoor heeft aangemeld of geldig is aangemeld.

Klachtenfunctionarissen
De klachtenfunctionarissen van Geriant inzake cursussen, trainingen, opleidingen en coachings­trajecten. Dit zijn de accountmanager scholing & advies en de regiomanager Geriant Kop van Noord-Holland.

Directie
De directeur/bestuurder van Geriant, Heerhugowaard.

Cursus, training, opleiding of coachingstraject
De cursus, training, opleiding, coaching, het traject of enige andere bijeenkomst die door Geriant wordt aangeboden of georganiseerd.

Trainer/opleider/coach/adviseur
De persoon die in opdracht van Geriant (onderdelen van) de cursus, training, opleiding, coaching of het traject uitvoert.

Klacht
Iedere schriftelijke uiting van onvrede over een cursus, training, opleiding, coaching of traject gericht aan de klachtenfunctionarissen met het verzoek om een onderzoek in te stellen en een oordeel te vellen.

Klager
Degene die een schriftelijke klacht bij de klachtenfunctionarissen heeft ingediend.

Onafhankelijke derde partij
Partij waar klager in beroep kan gaan tegen de uitkomst van de klachtenbehandeling door de directie van Geriant. Dit is bureau Facit, Parlevinkerstraat 25, postbus 2, 1950 AA Velsen-Noord, telefoon: 0251-212202, www.facit.nl. Bureau Facit is onafhankelijk van Geriant.

Artikel 2 Ontvankelijkheid

2.1 De deelnemer en degene in wiens opdracht deze aan de cursus, training, opleiding, coaching of het traject deelneemt, of heeft deelgenomen, kan tot drie maanden na afsluiting van deze deelname een schriftelijke klacht over de uitvoering van de cursus, training, opleiding of het coachingstraject indienen bij de klachtenfunctionarissen.

2.2 De klachtenfunctionarissen kunnen beslissen dat een klacht die pas wordt ingediend na de in het eerste lid genoemde termijn, toch in behandeling wordt genomen, indien, naar het oordeel van de commissie, van de klager redelijkerwijs niet kon worden gevraagd dat hij of zij diens klacht eerder indiende.

2.3 Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.

2.4 De geregistreerde klachten worden voor een periode van drie jaar bewaard.

Artikel 3 De klachtenfunctionarissen

3.1 De klachtenfunctionarissen zijn medewerkers van Geriant die niet betrokken waren bij de uitvoering van (delen van) de cursus, training, opleiding of het coachingstraject.

Zij onderzoeken de klacht die is ingediend volgens de in artikel 5 beschreven klachtprocedure.

Artikel 4 Taak van de klachtenfunctionarissen

De klachtenfunctionarissen hebben de taak om bij haar ingediende klachten te onderzoeken en daarover een oordeel te geven. Dit oordeel heeft de vorm van een advies aan de directeur.

Artikel 5 Klachtprocedure

5.1 Nadat de klacht is ingediend, krijgt de klager binnen vijf werkdagen een bericht dat zijn of haar klacht bij Geriant is ontvangen.

5.2 De klachtenfunctionarissen onderzoeken de ontvankelijkheid van de klacht. Is de klacht niet ontvankelijk, dan laten zij dit schriftelijk en gemotiveerd aan de klager weten.

5.3 Is de klacht wel ontvankelijk, dan zal op verzoek van (één van de) klachtenfunctionarissen de persoon die in opdracht van Geriant (onderdelen van) de cursus, training, opleiding of het coachingstraject heeft uitgevoerd een schriftelijke reactie op deze klacht geven.

5.4 De klachtenfunctionarissen zenden een afschrift daarvan aan de klager.

5.5 Is het naar het oordeel van de klachtenfunctionarissen niet mogelijk op basis van de klacht en de reactie van de betrokken trainer/opleider/coach/adviseur zich een oordeel te vormen, dan horen de klachtenfunctionarissen de klager en de betrokken trainer/opleider/coach/­adviseur in elkaars aanwezigheid.

Artikel 6 Het oordeel van de klachtenfunctionarissen

6.1 De klachtenfunctionarissen komen binnen vier weken na ontvangst van de klacht tot hun oordeel. Dit oordeel heeft het karakter van een schriftelijk advies aan de directie.

6.2 De klachtenfunctionarissen zenden tevens een afschrift van hun oordeel aan de klager.

6.3 Verlenging van de in lid 1 genoemde termijn is mogelijk met twee periodes van maximaal vier weken.

6.4 Is verlenging noodzakelijk, dan maken de klachtenfunctionarissen deze verlenging aan de klager bekend.

Artikel 7 Reactie van de directeur

7.1 Uiterlijk twee weken na ontvangst van het oordeel van de klachtenfunctionarissen maakt de directie zijn schriftelijke reactie op het oordeel van de klachtenfunctionarissen bekend. Deze reactie is bindend voor alle partijen.

7.2 De directie zendt binnen twee weken na ontvangst van het oordeel van de klachten­functionarissen een afschrift van zijn reactie aan de klager en de betrokken trainer/opleider/­coach/­adviseur.

7.3 Verlenging van deze termijn is met maximaal twee weken mogelijk. Deze verlenging wordt eveneens schriftelijk bekendgemaakt aan de klager en de betrokken trainer/opleider/­coach/­adviseur.

Artikel 8 Bezwaar en beroepsmogelijkheid

8.1 Indien de klager niet tevreden is met de uitkomst van de klachtenbehandeling binnen Geriant, dan kan schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij de onafhankelijke derde partij.

8.2 Het indienen van bezwaar bij bureau de onafhankelijke derde partij is mogelijk tot uiterlijk vier weken na de verzenddatum van de uitkomst van de klachtenbehandeling door de directie van Geriant.

8.3 In het bezwaar dient gemotiveerd te worden waarom klager het niet eens is met de uitkomst van de klachtenbehandeling door de directie van Geriant.

8.4 Klager dient alle stukken met betrekking tot de klachtenbehandeling door de directie van Geriant, ter beoordeling mee te sturen met het bezwaarschrift.

8.5 De onafhankelijke partij bericht klager binnen een termijn van vier weken of het bezwaar gegrond dan wel ongegrond is verklaard. De onafhankelijke derde partij geeft hierbij tevens een inhoudelijk oordeel over de klacht, dat de uitkomst van de klachtenbehandeling door de directie van Geriant, zal vervangen.

8.6 Indien het niet mogelijk blijkt binnen genoemde termijn een inhoudelijk oordeel over de klacht te geven, zal de klager, door de onafhankelijke derdepartij, schriftelijk worden bericht over het uitstel.

8.7 Het oordeel van de onafhankelijke derde partij is bindend en eventuele consequenties worden zo snel mogelijk afgehandeld.

Over Geriant

Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de familieleden of andere naasten. Wij begeleiden het gehele proces. Van diagnose tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis.

Lees meer