Klachten

Bij Geriant doen we ons best om u zo goed mogelijk te helpen en te ondersteunen. Toch gaan dingen soms anders dan u zou willen. Mocht u ontevreden zijn over onze geleverde zorg, dan willen wij dat graag met u bespreken om tot een oplossing te komen.

Uw klacht onder de aandacht brengen

U kunt uw klacht onder de aandacht brengen via twee stappen:

  1. Het beste is om uw onvrede eerst te bespreken met de betrokken casemanager, uw arts of hun leidinggevenden.
  2. Lukt het niet om in onderling overleg een oplossing te vinden, dan kunt u contact opnemen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Soms spelen er zaken die zo ernstig of onbespreekbaar zijn, dat u direct een klacht wilt indienen bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris. U kunt dan stap één overslaan.

Klacht indienen

Stappenplan

Hierbij een uitgebreidere beschrijving van de manieren waarop u een klacht met ons kan delen.

Als cliënten van Geriant bepaalde problemen ervaren, hopen we dat ze dat in het directe contact met onze hulpverleners aan de orde durven te stellen. Wij zien klachten en kritiek als een waardevolle bijdrage aan een betere hulpverlening. Lukt dat niet, dan kunt u altijd contact opnemen met de behandelverantwoordelijk arts of leidinggevenden binnen Geriant.

Het kan zo zijn dat – na overleg en gesprek – een probleem of bezwaar toch aanwezig blijft of een klacht wordt. Voor die situatie heeft Geriant zich aangesloten bij een organisatie die een onafhankelijke klachtenfunctionaris beschikbaar stelt. Hij of zij kan helpen het gesprek weer op gang te brengen, bemiddelen of de klacht onderzoeken en de directie om een reactie vragen. De werkwijze van de klachtenfunctionaris is verplicht gesteld via de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze wet bepaalt bijvoorbeeld ook de maximumtermijnen voor klachtenbehandeling. U kunt kosteloos gebruikmaken van deze voorziening.

 

U bereikt de klachtenfunctionaris via onderstaande contactgegevens:
Afdeling klachtenbemiddeling van Quasir.

E-mail: bemiddeling@quasir.nl.
Telefoon: (085) 487 40 12
Post: Quasir, t.a.v. afdeling klachtenbemiddeling, Postbus 1021, 7940 KA Meppel.

Tenslotte kunt u ervoor kiezen uw klacht bij een externe instantie kenbaar te maken:

  • Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg. Is uw klacht bij Geriant niet goed opgelost? Dan kunt u van uw klacht een geschil maken en deze indienen bij De Geschillencommissie. Zie voor meer informatie degeschillencommissie.nl.
  • KlachtenCommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ). Deze commissie is er voor klachten over onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname in de Geriant kliniek in het kader van de Wet zorg en dwang (Wzd). Zie voor meer informatie kcoz.nl. In dit traject kunt u zich laten ondersteunen door onze cliëntenvertrouwenspersoon. Die is werkzaam bij Zorgstem en bereikbaar via 088 678 10 00. Of kijk op zorgstem vertrouwenspersonen.
  • Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ). Dit meldpunt lost uw klacht niet op, maar biedt een luisterend oor en helpt u de weg te vinden om uw klacht kenbaar te maken en op te lossen. Het kan zijn dat het LMZ uw klacht zo ernstig vindt, dat onderzoek nodig is. Als u daar toestemming voor geeft, wordt uw klacht doorgeven aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. U kunt het LMZ bereiken via 088 120 50 20. Of kijk op het landelijk meldpunt zorg.

U kunt stappen overslaan

Soms spelen er zaken die zo ernstig of onbespreekbaar zijn, dat u er de voorkeur aan geeft direct een klacht in te dienen bij een externe instantie. U kunt dan de interne klachtenprocedure overslaan. U kunt uw klacht zelf indienen, maar de klachtenfunctionaris van Quasir helpt u daar desgewenst ook bij.

Verbetering van onze zorg

Geriant beschouwt klachten als mogelijkheid tot verbetering van de kwaliteit van de zorg. Daarom vragen wij onze medewerkers uw klacht anoniem te melden bij de directie.

Vragen?

Voor vragen over de klachtenregeling kunt u contact opnemen met uw casemanager of met het bedrijfsbureau van Geriant via (072) 527 03 90.