Kosten

U heeft een verwijzing nodig van uw huisarts of medisch specialist om in aanmerking te komen voor de zorg van Geriant. Onze zorg wordt vergoed uit de basispolis van uw zorgverzekering. Of soms uit de Wet langdurige zorg, als u in een verzorgingshuis woont of thuis (maar al een WLZ-indicatie heeft). Geriant maakt jaarlijks afspraken met de zorgverzekeraars voor de vergoeding uit de zorgverzekeringswet en met het zorgkantoor voor de WLZ. De afspraken met verzekeraars kunnen zowel qua inhoud als tarief verschillen.

Vergoeding vanuit de zorgverzekering

De afgesproken tarieven voor vergoeding uit de basispolis van de zorgverzekering kennen als basis de landelijke tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De afspraken met de verzekeraars kunnen hier enigszins van afwijken of lager liggen. Als u een zorgverzekering heeft afgesloten, hoeft u de hulpverlening van Geriant uit de basispolis niet zelf te betalen. Het kan wel zijn dat de kosten van uw eigen risico voor uw rekening komen, tenzij u die al aan andere zorg heeft uitgegeven. Voor 2024 bedraagt het eigen risico tenminste € 385,-.

Kosten bij Geriant

Vergoeding vanuit de WLZ

Woont u in een verzorgingshuis en heeft u een WLZ-indicatie of heeft u als thuiswonende al een WLZ-indicatie? Dan wordt de hulp vergoed vanuit de WLZ (Wet Langdurige Zorg). In dit geval is wel de eigen bijdrage en vermogenstoets van de WLZ van toepassing. Hoe hoog de vergoeding is, hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. Op de website van het CAK vindt u meer informatie en kunt een berekening voor uw persoonlijke omstandigheden uitvoeren. 

Vergoeding vanuit het Persoons Gebonden Budget

Tenslotte kunt u een Persoons Gebonden Budget (PGB) hebben. Dat komt bij dementie weinig voor, maar u kunt daar zelf voor kiezen als dat past bij uw situatie. Is dit het geval, meld dat dan bij uw hulpverlener van Geriant. Verrekening van de kosten en een mogelijk eigen bijdrage moeten dan op uw persoonlijke situatie worden afgestemd. 

Afspraken met zorgverzekeraars

Geriant krijgt voor de hulpverlening een budget van zorgverzekeraars. Daarvoor maken wij elk jaar afspraken. Zorgverzekeraars stellen allerlei kwaliteitseisen aan ons. Zij willen graag dat een zorgaanbieder een kwaliteitskeurmerk heeft, de boekhouding op orde heeft en een klachtenregeling voor cliënten heeft. Zo zorgen we er samen voor dat de hulpverlening van goede kwaliteit is en de kosten zo laag mogelijk worden gehouden. Voor 2024 heeft Geriant contracten afgesloten met VGZ, Zilveren Kruis, CZ, Menzis, ONVZ, Zorg en Zekerheid, ENO, SZVK, a.s.r. en CaresQ.

Financiering van teaminzet

Meerdere zorgprofessionals verzorgen in teamverband de hulp van Geriant. De casemanager is daarvan het vaakst in beeld. Maar daarnaast zijn er ook artsen (specialisten ouderengeneeskunde), verpleegkundig specialisten en psychologen actief. De meeste zorgverzekeraars maken onderscheid tussen de inzet van:

  • Artsen (specialisten ouderengeneeskunde), verpleegkundig specialisten en psychologen. Deze inzet wordt vergoed vanuit de GGZ. 
  • Casemanagers. Deze inzet wordt meestal vergoed vanuit de wijkverpleging. 

U kunt dus twee facturen of specificaties tegenkomen voor ons werk: één als ‘GGZ-hulp’ en één als ‘wijkverpleging’. 

Kosten bij Geriant

Directe en indirecte tijd

Onder de activiteiten van Geriant vallen zowel directe als indirecte tijdcontacten.

  • Bij directe tijdcontacten kunt u denken aan een afspraak of telefonisch overleg met uw casemanager.  
  • Indirecte tijdcontacten hebben betrekking op de coördinatie van zorg. Bijvoorbeeld: de casemanager die een CIZ-indicatie voor u aanvraagt of overlegt met thuiszorg, huisarts of intern met de specialist ouderengeneeskunde. 

Niet verzekerd of verzekerd bij een buitenlandse verzekeraar

Bent u niet verzekerd of heeft u een zorgverzekering van een verzekeraar waarmee Geriant geen afspraken heeft (bijvoorbeeld uit het buitenland)? Dan hanteren wij de tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw casemanager om meer informatie vragen.