Wet zorg en dwang

3 december 2019 Leestijd:

Nog ruim 3 weken totdat de nieuwe Wet zorg en dwang ingaat op 1 januari 2020. Deze nieuwe wet gaat over onvrijwillige zorg en moet er zorg voor dragen dat mensen met dementie of een verstandelijke handicap zo min mogelijk zorg krijgen die tegen hun wil ingaat. Alleen als er sprake is van ernstig nadeel voor de persoon of zijn omgeving mogen vrijheidsbeperking en/of onvrijwillige zorg worden toegepast. Deze wet gaat de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) vervangen. Naast de Wet zorg en dwang wordt de Wet verplichte ggz van kracht. Die is er voor onvrijwillige zorg in de psychiatrie. Geriant gaat die wet niet toepassen.

Nee, tenzij
Soms kunnen mensen met dementie niet (meer) zelf inschatten wat goed voor hen is. Zorgverleners helpen ze dan bij die keuzes. Het uitgangspunt van de Wet zorg en dwang is Nee, tenzij. Dit wil zeggen dat onvrijwillige zorg niet wordt toegepast, tenzij het niet anders kan. Als het niet lukt om een vrijwillig alternatief te vinden voor de onvrijwillige zorg, wordt er steeds meer (externe) deskundigheid ingeschakeld om mee te denken.

Wat is onvrijwillige zorg?
Onvrijwillige zorg is zorg waarmee de cliënt of zijn/haar vertegenwoordiger niet mee instemt. Of het is zorg waarmee de vertegenwoordiger wel heeft ingestemd, maar waartegen de cliënt zich verzet.

Denk hierbij aan:

  • Het toedienen van vocht, voeding medicatie en/of medische handelingen.
  • De beperking van bewegingsvrijheid.
  • Onderzoek aan kleding en/of lichaam.
  • Beperking van vrijheid om het eigen leven in te richten waardoor de cliënt iets moet doen of laten.
  • Beperking in het ontvangen van bezoek.

Opname in een zorginstelling
De Wet zorg en dwang regelt ook de opname van mensen met dementie of een verstandelijke beperking in een zorginstelling als zij daar niet mee instemmen. Als de cliënt zich verzet tegen een gedwongen opname, beslist de rechter over de opname.

De Wet zorg en dwang gaat niet alleen gelden in zorginstellingen, maar ook in de thuissituatie alhoewel Geriant dat in eerste instantie niet zal gaan doen.

Inmiddels zijn de scholingen binnen Geriant van start gegaan, maar lopen er ook nog veel van de voorbereidingen zoals het aanpassen en aanvullen van documenten in het kwaliteitshandboek van Geriant. Het jaar 2020 is de nieuwe wet wel van kracht, maar geldt ook als overgangsjaar zodat we iets meer adem hebben om alles in te richten.

Meer weten?
Meer informatie over de wet Zorg en dwang vindt u op de website https://www.dwangindezorg.nl/

Over Geriant

Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de familieleden of andere naasten. Wij begeleiden het gehele proces. Van diagnose tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis.

Lees meer