Organisatie

Leestijd:

Verschillende soorten professionals bieden de hulpverlening bij dementie. Zo heeft Geriant artsen, casemanagers en psychologen in dienst. Geriant heeft vastgelegd hoe de verantwoordelijkheden tussen die hulpverleners zijn verdeeld. Geriant heeft een raad van toezicht die toezicht houdt op het reilen en zeilen binnen de organisatie.

Omvang

Bij Geriant werken circa 170 medewerkers, waarbij verschillende disciplines in teams samen werken.

Hulpverlening bij u thuis

 • Specialist ouderengeneeskunde
 • Psychiater
 • Casemanager (HBO-verpleegkundigen)
 • GZ-psycholoog
 • Secretaresse

Geriant-kliniek

 • Specialist ouderengeneeskunde
 • Psychiater
 • Klinisch casemanagers
 • GZ-psycholoog
 • Verpleegkundigen
 • Ziekenverzorgenden
 • Activiteitentherapeuten
 • Voedingsassistenten
 • Fysiotherapeut
 • Secretaresse

Organisatiestructuur

Geriant is een 'platte organisatie'. Omdat we de ontwikkelingen op het gebied van dementiezorg op de voet willen volgen, werken management en zorgverleners nauw samen.

Hulpverlening bij u thuis

Er functioneren twee ambulante teams in de regio Noord-Kennemerland (in Heerhugowaard en in Alkmaar), een ambulant team in de regio Kop van Noord-Holland (in Den Helder) en in de regio West-Friesland. Dit West-Friese team is gehuisvest in Hoorn.

De ambulante teams bieden hulp aan thuis- of in het verzorgingshuis wonende ouderen in de vorm van casemanagement. U kunt zo'n ambulant team inschakelen door een verwijzing van de huisarts of medisch specialist. De medewerker van het ambulante team nodigt u dan uit om naar het bureau te komen, maar het kan ook zijn dat deze medewerker u thuis bezoekt.

De hulpverleners bieden ook casemanagement dementie in woonvormen voor ouderen zoals verzorgingshuizen en kleine woonvormen in de regio. Het gaat om een speciale vorm van casemanagement en er wordt nauw samengewerkt met de medewerkers van de betreffende instelling.

Geriant-kliniek

De Geriant-kliniek is gevestigd in Heerhugowaard. Soms is het bij ingewikkelde problemen nodig iemand kort op te nemen in deze kliniek, zeg maar net als in het ziekenhuis. De Geriant-kliniek heeft zestien bedden. Opname is altijd tijdelijk.

Bedrijfsbureau

Het bedrijfsbureau doet alle werk voor Geriant dat niet direct hulp aan cliënten is. Het gaat bijvoorbeeld om:

 • Personeelszaken
 • Financiële zaken
 • Communicatie en public relations
 • Automatisering
 • Kwaliteitsbeleid
 • Directie-ondersteuning

Cliëntenraad

Geriant heeft een cliëntenraad die de collectieve belangen van cliënten behartigt bij Geriant. De cliëntenraad en de directie hebben regelmatig overleg. Ze bespreken bijvoorbeeld plannen voor nieuwe vormen van hulpverlening. Meer informatie over de cliëntenraad.

In de statuten van de stichting is opgenomen dat de cliëntenraad het enquêterecht heeft. Dat houdt in dat deze raad bevoegd is om een verzoek als bedoeld in artikel 345 van Boek twee van het Burgerlijk Wetboek in te dienen bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam.

Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

Geriant heeft een eenhoofdige Raad van Bestuur. Mevr. I. Laagland is op dit moment plaatsvervangend bestuurder.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het werk van de directie/bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen Geriant. Taken zijn bijvoorbeeld:

 • Vervullen van de werkgeversrol voor de directie/bestuurder: ze benoemt, evalueert en ontslaat bestuurders.
 • Toe zien op de realisatie van de doelstelling van Geriant, de strategie en risico’s en de financiële verslaglegging. Ook ziet zij toe op de kwaliteit van de dienstverlening, de naleving van wet- en regelgeving en de verhouding met belanghebbenden.

Geriant onderschrijft de Zorgbrede Governancecode waarin de normen met betrekking tot goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording zijn neergelegd.

De leden van de raad van toezicht zijn:

 • Mevrouw P. van Dam, voorzitter
 • Mevrouw B. Vulto, lid
 • De heer P.D. Meesters, lid
 • De heer H.G. Poortman, lid
 • De heer P. Lips, lid

Jaarverslag Raad van Toezicht 2022

Toezichtvisie Geriant

Professioneel statuut

Geriant heeft in een zogenaamd professioneel statuut beschreven hoe de zorg aan cliënten is georganiseerd, hoe die in praktijk verloopt, welke hulpverleners daarvoor worden ingezet, wie er verantwoordelijk is en hoe er wordt samengewerkt. We beschrijven daarin wat de cliënt of diens vertegenwoordiger van Geriant mag verwachten. Geen gemakkelijk te lezen stuk en daarom hebben we er een samenvatting van gemaakt. Het statuut wordt opgesteld in samenspraak met de cliëntenraad en ook met enige regelmaat met hen geëvalueerd. Het professioneel statuut is opgesteld aan de hand van de eisen die de overheid daaraan stelt.

Verkorte versie

Professioneelstatuut Geriant

Jaarverslag

Bestuursverslag 2022

Jaarrekening Geriant 2022


Over Geriant

Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de familieleden of andere naasten. Wij begeleiden het gehele proces. Van diagnose tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis.

Lees meer