Samenwerkingen

Wij bieden onafhankelijke ondersteuning aan thuiswonende mensen met -een vermoeden van – dementie en hun naasten. Zo intensief als nodig en zo lang als nodig. De behoeften van de cliënt en hun naasten zijn altijd ons uitgangspunt. Daarbij past ook een bepaalde organisatiestructuur.

Geriant heeft door de jaren heen nauwe samenwerkingscontacten opgebouwd met zorgaanbieders binnen en buiten de regio. Maar ook landelijke en regionale cliëntenorganisaties, overheden en financiers van zorg maken deel uit van ons netwerk. Tot slot werkt Geriant regelmatig mee aan wetenschappelijk onderzoek.

Veel organisaties in Noord-Holland Noord zijn aangesloten bij het Netwerk Dementie Noord-Holland-Noord. Ook Geriant is lid van dit netwerk.

Onze samenwerkingspartners

Geriant werkt nauw samen met huisartsen. Zij verwijzen mensen met een vermoeden van dementie naar ons. Wij houden de huisarts op de hoogte hoe het met de cliënt gaat. Ook vindt er overleg plaats tussen de huisarts en de arts van Geriant om het behandelbeleid af te stemmen. Bijvoorbeeld als een cliënt naast de dementie ook lichamelijke klachten heeft, spreken huisarts en Geriant-arts af wie wat oppakt.

Geriant werkt nauw samen met verpleeghuizen, verzorgingshuizen en kleinschalige woonvormen in de regio Noord-Holland Noord.

Verpleeghuizen en Geriant hebben sinds jaar en dag een noodbedden- en opnameregeling. Dat is cruciaal voor goed verlopende ketenzorg. In de Kop van Noord-Holland en in Noord-Kennemerland coördineert Geriant de wachtlijsten voor de verpleeghuizen. In West-Friesland doet Omring dat. Er is nauw overleg tussen Omring en Geriant als een opname in het verpleeghuis in zicht komt.

Vrijwel alle verzorgingshuizen in de regio en Geriant werken samen in de hulpverlening aan mensen met dementie die in een verzorgingshuis wonen. Wij verzorgen dan een aangepaste vorm van casemanagement. De casemanager adviseert bijvoorbeeld het zorgteam van het verzorgingshuis over een cliënt met dementie.

Geriant verzorgt via de gouden driehoek (specialist ouderengeneeskunde, psycholoog en casemanager) behandeling en casemanagement in een aantal kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie in of net buiten de regio. Daarvoor hebben wij contracten afgesloten met Vrijwaard in Den Helder, WarmThuis in Oterleek en Zuidermeer, Zorgcentrum Horizon in Broek op Langedijk, De Marke in Bergen, Reigershoeve in Heemskerk en Jonkers Zorg in Hoogwoud.

Sinds een aantal jaren hebben Geriant en GGZ Noord-Holland-Noord één gezamenlijk aanmeldpunt voor ouderen. Wij hebben met elkaar afgesproken dat een cliënt nooit ‘tussen wal en schip’ mag vallen, als het nog niet helemaal duidelijk is of de klachten van een cliënt vallen binnen de ouderenpsychiatrie (het domein van GGZ Noord-Holland-Noord) of de psychogeriatrie (een vorm van dementie die het domein is van Geriant).

Aanmelding bij Geriant gaat via uw huisarts of de specialist. Die maakt daarbij gebruik van het aanmeldpunt ouderen.

Geriant werkt samen met de ziekenhuizen in Den Helder, Alkmaar en Hoorn. Daarnaast verwijzen wij soms cliënten door naar het Alzheimercentrum van het VUmc in Amsterdam.

Het Dijklander ziekenhuis in Hoorn en Geriant West-Friesland hebben een gezamenlijke geheugenpoli. In de regio’s Kop van Noord-Holland en Noord-Kennemerland heeft Geriant op cliëntniveau contact met de geriaters in de ziekenhuizen en worden cliënten over een weer doorverwezen. Als meer onderzoek nodig is, verwijzen wij cliënten ook wel eens door naar het Alzheimercentrum van het VUmc in Amsterdam.

Geriant werkt zowel landelijk als regionaal nauw samen met Alzheimer Nederland en de drie regionale afdelingen van de organisatie in ons werkgebied. Wij ondersteunen hen en bieden bijvoorbeeld deskundigen voor begeleiding van de Alzheimer Cafés en lotgenotengroepen van Alzheimer Nederland in de regio. Vertegenwoordigers van Alzheimer Nederland hebben zitting in onze cliëntenraad.

Wetenschappers op het terrein van dementie vragen Geriant nogal eens om mee te werken aan onderzoek. Dat doen we alleen als:

  • Het onderzoek zorg of casemanagement betreft, of in ieder geval dicht bij het hulpaanbod van Geriant ligt.
  • De belasting voor de organisatie aanvaardbaar is.
  • De belasting voor de cliënt/mantelzorger niet te groot is.

Cliënten of hun wettelijk vertegenwoordiger moeten toestemming geven voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld voor inzage in hun dossier.